2020/00623 - Civilsamhället In I Framtiden

Diarienummer:
2020/00623
Namn:
Civilsamhället In I Framtiden
Projektnummer:
2020/00623
Projektägare:
Malmö Ideella, Föreningscenter
Region:
Sydsverige
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Ivar Scotte
E-post:
ivar.scotte@mip.org.se
Stödmottagare postnr:
21429
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Civilsamhället in i Framtiden genomförs av organisationen Malmö Ideella under det första halvåret 2021.

Förstudien genomförs i bred samverkan mellan civilsamhället, nationella arbetsgivareorganisationer för civilsamhället samt parter från den privata och offentliga sektorn. Syftet är att undersöka hur civilsamhället, i samverkan med andra sektorer, tillsammans kan förbereda för kommande ansökningar om medel från Socialfondens nya programperiod 2021-2027. En process som ska resultera i konkreta upplägg och förslag på projekt inför nästa programperiod.

Förstudien omfattar informationsinsamling via dokumentstudier, en enkätundersökning och fokusgrupper samt insatser för att mobilisera relevanta samverkansaktörer för att få till stånd ett strategiskt förberedelsearbete för civilsamhället som grund för kommande ansökningar.