2020/00551 - Arbetsliv och hälsa Nordost

Diarienummer:
2020/00551
Namn:
Arbetsliv och hälsa Nordost
Projektnummer:
2020/00551
Projektägare:
Socialförvaltning Nordost, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
216
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
16 425 554
Beviljat ESF-stöd:
7 719 010
Kontaktperson:
Sofia Olsson Quist
E-post:
sofia.olsson.quist@socialnordost.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40258
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Målsättningen för projekt Arbetsliv och hälsa Nordost är att stärka förutsättningar för försörjningsstödstagare i långvarigt, eller återkommande behov av stöd att komma i eller närmare egen försörjning. Göteborgs Stad genomgår en omfattande omorganisation som träder i kraft 1 januari 2021. Den innebär att stadsdelsförvaltningarna avvecklas och ersätts av bland annat fyra geografiskt indelade socialförvaltningar med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst i Göteborgs Stad. I den nya Socialförvaltningen Nordost kommer socialtjänsten i Östra Göteborg och Angered slås samman vilket innebär att den nya förvaltningen kommer att ansvara för ca 40 % av stadens totala socialtjänstärenden avseende ekonomiskt bistånd.

Syftet med projektet är att utveckla en gemensam enhet för arbetslivsfrågor som på ett effektivt och individanpassat sätt kan bidra till att stärka förutsättningar för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden att kunna tillgodogöra sig en ordinarie arbetsmarknadsinsats, komma i arbete eller studier.

Kännetecknande för målgruppen som har ett långvarigt eller återkommande behov av försörjningsstöd är en problematik som består av sammansatta komplexa behov utifrån fysiska, psykiska och sociala hinder att komma närmare arbetsmarknaden. Målgruppen har ofta låg grad av delaktighet i samhället och få möjligheter att komma till tals och påverka. Många har även bristande kunskaper i att kommunicera på svenska. Komplexiteten gör att flertalet är i behov av mer individuellt anpassat stöd för att stärka sina förutsättningar att komma närmare arbetsmarknaden och vara rustade att påbörja en reguljär anställning med stöd, arbetsmarknadsinsats eller utbildning efter avslutad arbetsrehabiliterande insats. Projektets deltagare remitteras från socialtjänstens enheter inom Ekonomiskt bistånd. Externa samarbetspartners till projektet är Kompetenscentrum (Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltning), Samordningsförbundet och vårdcentralerna Närhälsan Angered och Nötkärnan i Bergsjön.

Projektteamet kommer att bestå av både projektmedarbetare och medarbetare från ordinarie verksamhet. Tanken med att projektets team kompletteras med resurser från ordinarie verksamhet är att underlätta överföringen av projektets kunskap och arbetssätt in i den nya enheten för arbetslivsfrågor i Nordost. Teamet har kompetens inom metoden Supported employment, mänskliga rättigheter samt erfarenhet av att arbeta med samverkan. I teamet finns också kompetens att jobba med arbetsgivarkontakter, språkutvecklande arbetssätt och utbildningsinsatser för att öka den digitala förmågan hos deltagarna. Exempel på insatser som kan erbjudas deltagaren är kartläggande och motiverande samtal utifrån arbetslivsperspektiv, arbetsprövning, arbetsträning internt eller externt, praktik, studiebesök, utbildningsinsatser, hälsoinsatser via samarbetspartners, eller möjlighet att träna upp sin kommunikativa förmåga på svenska.

Projektets team arbetar utifrån projektets sex delmål som är; handledning och koordinering av deltagarens progression, språkutvecklande arbetssätt, ökad digital förmåga och kompetens hos målgruppen, samverkan internt och externt, jämställdhetsintegrerad verksamhet samt Supported Employment-inspirerad verksamhet.

Exempelvis handlar delmålet handledning och koordinering av deltagarens progression om att deltagarna erbjuds ett individanpassat stöd som utgår från motiverande samtal, lågaffektivt bemötande och att skapa relationer som bär i deltagarens förändringsprocess. En koordinator följer deltagaren genom projektet oavsett om andra insatser påbörjas. Kontinuerlig uppföljning av deltagarens progression är viktig för att säkerställa att vi erbjuder rätt insats och stöd.
Projektet har för avsikt att arbeta med totalt 200 personer i åldersgruppen 16–64 år. Avsikten är att nå 56 % kvinnor och 44 % män vilket motsvarar könsfördelningen bland långtidsberoende försörjningsstödstagare i Nordost.

Projektets förväntade resultat är att minst 50 % av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden enligt definierade parametrar samt att minst 70 % av deltagarna påvisar progression.