2020/00319 - Lyftkraft Dalarna

Diarienummer:
2020/00319
Namn:
Lyftkraft Dalarna
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00319
Projektägare:
Falun Borlänge-regionen AB, Falun Borlänge-regionen AB
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
5 390 420
Beviljat ESF-stöd:
5 390 420
Kontaktperson:
Ida Söderlund
E-post:
ida.soderlund@fbregionen.se
Stödmottagare postnr:
78170
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Företagens ekonomi är mycket ansträngd och i spåren av pandemin har många anställda blivit varslade eller permitterade och arbetslösheten förutspås öka markant. Samtidigt finns fortfarande inom vissa branscher behov av arbetskraft och kompetens. I Dalarna sker förändringarna mot bakgrund av redan befintliga utmaningar kring kompetensförsörjning så som demografiska utmaningar, könssegregerad arbetsmarknad och låg utbildningsnivå.

Syftet med projekt Lyftkraft Dalarna är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.

I projektet kartläggs initialt målgruppen, varslade, permitterade och anställda i små och medelstora företag inom ekonomiskt utsatta branscher. Målgruppen ges sedan möjlighet till Kompetensutvecklingsinsatserna som utgår från individernas behov med syfte att de ska kunna behålla sin nuvarande anställning alternativt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. För att uppnå detta upphandlas och genomförs insatser som tydligt speglar kompetensbehoven hos individen, företaget och arbetsmarknaden i stort. För att ytterligare stärka individernas ställning och öka arbetsgivares möjligheter till kompetensförsörjning finns genom hela projektet en tydlig prägel av de horisontella principerna. Bland annat uppmuntras individer att göra normbrytande utbildningsval.

Projektet Lyftkraft kommer att verka i hela Dalarna men ha sin fysiska placering på Falun Borlänge-regionens kontor i Dalarna Science Park, Borlänge. Genomförandet sker med en slimmad organisation för att så stor del som möjligt av de beviljade medlen ska komma målgruppen till godo. Samverkansparter som kommunernas näringslivskontor och ett antal företagsfrämjare får därmed en mycket viktig roll. De kommer bland annat att fungera som en länk mellan projektet och målgruppen. I sina dagliga kontakter med företagen identifierar de behov hos företagen som sedan ligger till grund för kartläggning och upphandling. De kommer också upplysa om möjligheten till kompetensutveckling och marknadsföra planerade insatser. Insatserna redovisas per bransch, kommun och företagsstorlek som information till intressenterna. Informationen kan användas som stöd i analyser samt i deras fortsatta kontakt och arbete med målgruppen.