2020/00206 - Digilo

Diarienummer:
2020/00206
Namn:
Digilo
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00206
Projektägare:
Affärskompetens Sverige, Affärskompetens
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1000
Projektperiod:
2020-08-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
16 852 681
Beviljat ESF-stöd:
12 927 799
Kontaktperson:
Sara Hellberg
E-post:
sara.hellberg@affarskompetens.se
Stödmottagare postnr:
80276
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Digilo ska arbeta med digitalisering som verktyg för kompetenshöjande insatser inom företagarämnen. Målgruppen är arbetsgivare och medarbetare på företag med 1-49 anställda i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Syftet är att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden, motivera till livslångt lärande och bidra till ett mer inkluderande och jämställt arbetsliv i Norra Mellansverige.

Projekttid: 1 aug 2020 – 31 jan 2023. Deltagare i kompetenshöjande insatser: 600 företag, inklusive anställda.

Projektet ska utveckla modeller för kompetenskartläggning och kompetenshöjning för både företagsledare och anställda i Norra Mellansverige vilket bidrar till arbetsgivarens möjligheter att utveckla verksamheten och ta ett större ansvar för kompetensplanering.

Projektet ska genom att skapa motivation till livslångt lärande bidra till ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Norra Mellansverige, kompetensökning och stärkt ställning hos småföretagens medarbetare så de bättre matchar de krav som den digitala utvecklingen ställer idag och i framtiden.

Projektägare är den ideella föreningen Affärskompetens Sverige, och projektet drivs i samverkan med medlemsorganisationerna Företagarna Gävleborg, Företagarna Dalarna, Företagarna Värmland företagarföreningen Företagarna i Sandviken samt näringslivsenheten Sandvikens kommun.

Det unika i projektets erbjudande är att nå målgruppen där den befinner sig. Genom en gedigen behovsanalys kan såväl företagen själva som vi i projektgruppen identifiera företagens verkliga behov. Detta gör att projektet kan leverera rätt utbildningar samt att företagen ökar insikt om ett mer strategiskt och långsiktigt arbetssätt.

Ett av projektets mål är att förändra attityden till kompetensutveckling, både hos företagsledare och anställda, och skapa motivation till livslångt lärande. Om man börjar med småföretagen, som skapar flest jobb kan man i förlängningen påverka hela regionens attityd till lärande.

Projektets arbetssätt innebär hållbarhet i flera led. Dels att väcka lusten till lärande och utbildning även för dem som inte är vana vid utbildning, dels att utbildningarna ska vara ekonomiskt hållbara. Genom att arbeta i stor skala, med många företag och därigenom många individer, kan projektet erbjuda specifika och spetsiga utbildningar och ändå fylla klasserna.

Digitalisering är inget eget ämne i sig, det är något som ingår i andra ämnen. Företagen kommer inte självmant att digitaliseras om de inte kan se nyttan med det, hur det kan göra skillnad och effektivisera arbetet. Pedagogiken innebär att alltid koppla teori till praktik, kunskap behöver kunna kopplas till individernas egen verklighet och vardag.

Digitaliseringen kan även bidra till att krissäkra företagen i händelse av samhälleliga utmaningar, som till exempel pågående pandemi.

I Norra Mellansverige finns de län som hör till de som har bland den lägsta andelen högskoleutbildade i Sverige i kombination med den högsta arbetslösheten. Båda länen har stora utmaningar med sysselsättning och integration, samtidigt som många företag vill växa och behöver kompetens. Vikten av ett mer strategiskt och långsiktigt arbete påverkar kompetenshöjningen hos medarbetarna och öppnar även upp för ett vidare perspektiv på en mer inkluderande rekrytering.

Majoriteten av företagsledarna i småföretagen arbetar mycket hårt med den dagliga verksamheten. De tar sig självmant inte tid att arbeta strategiskt med sitt företag eller att lära sig nya arbetsbesparande verktyg, om de inte måste.

Tidigare erfarenheter visar att det är viktigt at börja med att motivera företagsledaren till att skapa insikt om vilka kompetensbehov som finns. En företagsledare som har insikt blir motiverad till att utvecklas och uppmuntra de anställda att också gå utbildningar. Samtidigt utvecklar företagaren själv sin ledarskapsförmåga och blir bättre på att delegera, vilket skapar bättre arbetsmiljö samt möjlighet för de anställda att växa och utvecklas.

Många gånger vet företagsledaren inte ens om vad de behöver för kunskap för att utvecklas och nås sällan av de
företagsfrämjande åtgärder, program och projekt som finns. Samtidigt finns det ett glapp i det företagsfrämjande systemet där nästan inga insatser görs för att stärka befintliga småföretag.

Anledningen kan vara att dessa företagare är väldigt svåra att nå, eftersom de lever i en annan verklighet än man
gör som offentliganställd och talar helt olika språk. Bristen på förståelse skapar ett kommunikationsglapp.

Genom att arbeta med annorlunda metoder och förhållningssätt vid kommunikation med företagen, når vi in till målgruppen på ett mer effektivt sätt.

KORTFATTAD BESKRIVNING AV INSATSERNA
1. Behovsanalys för ökad insikt och motivation. Analysen görs via ett digitalt verktyg i samband med fysiska gruppträffar för att få stöd och inspiration samt ge möjlighet till eftertanke.
2. Kunskapspåfyllning genom utbildningar. Korta och konkreta i workshopform. Utifrån behovsanalys och handlingsplan väljer företag och individ från ett flexibelt utbud av olika utbildningar istället för ett statiskt program. Vid varje utbildning deltar personer från olika företag. De flesta utbildningar kommer är fysiska, men vi kommer också att addera webbinarier och liknande.
3. Uppföljning och implementeringsstöd. Företagsledarna erbjuds möten med en företagsutvecklare (enskilt och/eller i grupp) för att:
- tillsammans identifiera vilka utbildningar som skulle kunna ge en hävstångseffekt på resten av verksamheten, - -- öka lärandet från utbildningarna, och implementera kunskaper
- företagsledaren får rekommendationer kring hur medarbetarna kan involveras samt ta mer ansvar för sin egen kompetensutveckling.

PEDAGOGIK
Vid varje utbildningstillfälle aktiverar utbildaren deltagarna och skapa engagemang genom många övningstillfällen samt gruppdiskussioner. Det ger möjlighet till ökat lärande av varandra, vilket är särskilt berikande när personer från olika företag och olika branscher deltar.

Affärskompetens Sverige är en idéburen organisation vars medarbetare har många års erfarenhet av och
kompetens i att driva EU-projekt med god kunskap om de horisontella principerna Icke diskriminering, Jämställdhet och Tillgänglighet samt EU:s tillväxtstrategi; smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.

Affärskompetens Sveriges vision är "Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara".
Visionen är kopplad till de Globala Hållbarhetsmålen, vilka vägleder och genomsyrar allt arbete.
Affärskompetens Sveriges prioriterade hållbarhetsmål är: 3. Hälsa - Trygga och hälsosamma arbetsplatser, 5. Jämställdhet - Ekonomisk trygghet för företagsledande kvinnor samt 8. Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Ökad lönsamhet och tillväxt genom medvetet, strategiskt och långsiktigt ledarskap.

Erfarenheterna projektet bygger på kommer delvis från det EU-finansierade fyraåriga projektet Affärskompetens Norduppland där 350 företag med mellan 0-20 anställda deltog.