2020/00199 - Stepstone

Projektnummer:
2020/00199
Projektägare:
Filipstads Kommun, Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Namn:
Stepstone
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
235
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
27 198 429
Beviljat ESF-stöd:
12 728 829
Kontaktperson:
Ulrika Larsen
E-post:
ulrika.larsen@filipstad.se
Stödmottagare postnr:
68227
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Stepstone är ett projekt som riktar sig till gruppen nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa eller de som är utanför reguljär arbetsmarknad. Projektet tar avstamp i Filipstad, Älvdalen, Säter, Munkfors, Hagfors och Storfors kommuns arbetslöshetsdata som visar på en betydande diskrepans mellan gruppen inrikes födda och utrikesfödda. Registerstudier från SCB och deras longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) kan påvisa att det här projektets målgrupp bör klassificeras som Socialfondens högst prioriterade målgrupp, inte endast utifrån påvisade arbetslöshetsdata utan också av etiska och sociala aspekter.
Sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda växer dessutom allt snabbare. Med utgångspunkt i EU2020-strategin och den regionala handlingsplanens skildring av de två aktuella länens (Värmland och Dalarna) utmaningar ligger projektidén väl i linje med behoven. I den regionala planen framgår också utmaningen som de aktuella länen har med den låga andelen innevånare, både inrikes och utrikesfödda, som har eftergymnasial utbildning. I projektets samverkande kommuner så bekräftar statistiken 2019 (Filipstad 19,5%, Hagfors 22,9%, Munkfors 20,6%, Storfors 21,0%, Säter 31,9%, Älvdalen 23,0%) ovanstående. Källa: Kolada. En möjlig förklaring som lyfts fram kan vara att det hänger ihop med att utbildning traditionellt har värderats lågt i regionen och att det kan finnas en tradition i att det är bättre att "arbeta sig upp" än att vidareutbilda sig (Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014–2020 i Norra Mellansverige, s. 23–24).
För de deltagande kommunerna, som alla kan klassificeras som glesbygdskommuner, innebär detta en utmaning i sig. Att också höja målgruppens utbildningsnivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden blir en pålagring på denna utmaning, särskilt då när det gäller den grupp (10%-20%) som saknar grundläggande utbildning och vars kvalifikationer bedöms vara inom SeQF nivå 0-1.
Det finns därmed väl underbyggda data för att konstatera att utbildningsnivåerna är för låga i den svensk/europeiskt kontexten. Den svenska arbetsmarknaden kräver betydligt mer än vad den kvarvarande gruppen som står utanför arbetsmarknaden har med sig. Samtidigt har det i kommunerna framkommit att det är svårt att organisera utbildningsverksamheten på sådant sätt att man möter de olika målgruppernas behov. Samtliga kommuner som deltar i den här ansökan vittnar om ett behov av mer kvalificerade och diversifierade kartläggningar samt validering av reell kunskap hos deltagarna/målgruppen. Detta för att kunna förbereda deltagarna i en stegförflyttning mot studier, arbete och egen försörjning och att i samverkan med aktuella avnämare skapa flexibla organisationer som möter deltagarna där deras reella kompetensnivå är. Projekt Stepstone har för avsikt att vända på den negativa utvecklingen genom att erbjuda målgruppen ett utbildningsprogram som ska resultera i att målgruppen har stärkt sina möjligheter till att börja reguljär utbildning och /eller bli anställningsbara och etablera sig på arbetsmarknaden.
En mer individuellt planerad, utifrån resultatet av kartläggning och validering, studiegång ökar genomströmning och resultatet samt blir en bättre förberedelse inför ett aktivt arbetsliv. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv breddas tillgången till branschvalidering till att omfatta fler yrken och kompetensområden vilket kommer bidra till en mer jämlik validering så att både kvinnor och män får möjlighet att få sin reella yrkeskompetens kartlagd, bedömd och erkänd. Med förbättrade möjligheter till att kunna avsluta grundläggande utbildningar i svenska språket kommer målgruppen i högre grad kunna hamna i självförsörjning och känna Empowerment.
Stepstone vill genom samverkan med befintliga aktörer och avnämare i systemen, förbereda utbildningsinsatser som är baserade på korrekt kartlagda behov och validerade reella kompetenser, kopplade till samhällets utbud, behov och förväntningar. Med validering skapas förutsättningar för effektivare utbildningsinsatser, förbättrad matchning och etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen får sin kompetens kartlagd och bedömd och utifrån det genomförs utbildningsinsatser. Det övergripande målet ligger således i linje med utlysningens mål om att projekten ska leda till att kvinnor och män ska bli anställningsbara och etablera sig på arbetsmarknaden , att det ska leda till att samverkan mellan relevanta aktörer samt att också samverkan inom den offentliga, privata och ideella sektorn stärks. De övergripande målen uppnås först efter att följande projektmål har säkerställts och vunnit kraft.
• Generaliserbar, evidensbaserad metodik och en arbetsmodell som fått regionalt genomslag i de två länen. Intentionen är att alla erfarenheter som uppnås i projektet ska ha formaliserats i en övergripande såväl som lokal handlingsplan som sammantaget beskriver hur målgruppen kan stegförflyttas och komma närmre reguljär arbetsmarknad.
För att kunna nå målen ska utbildningsprogrammet genomföras i alla sex kommuner. Resultaten ska utvärderas parallellt. Utvärderingen ska sedan kunna användas för att bedöma huruvida projektets insatser och aktiviteter påskyndat målgruppens möjlighet att nå reguljär arbetsmarknad.