2020/00085 - Arbetsspår

Diarienummer:
2020/00085
Namn:
Arbetsspår
Projektnummer:
2020/00085
Projektägare:
Stiftelsen Activa, Stiftelsen Activa
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2020-07-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
19 369 029
Beviljat ESF-stöd:
9 097 057
Kontaktperson:
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post:
lotta.karlsson-andersson@s-activa.se
Stödmottagare postnr:
70226
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektets övergripande mål är att utveckla ändamålsenliga metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets "individuellt alternativ". Metoderna ska implementeras i de deltagande organisationernas ordinarie verksamheter. Projektets samarbetsparter ska under projekttiden utveckla ett "arbetsspår" för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur. Samarbetsparterna ska uppnå ökad kunskap om metoder och strukturer för stöd till målgruppen. I detta ingår ökad kunskap om icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling. Metoder som Supported Employment och Supported Education kommer att användas och anpassas till projektets målgrupp.

Arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden ska få ökad kunskap om den kompetens som finns hos personer i målgruppen och hur den kan tillvaratas på arbetsmarknaden.

Projektet ska till andra aktörer nationellt sprida de metoder och strukturer för stöd man utvecklar för att motverka att personer med sammansatt problematik diskrimineras och utestängs från arbetsmarknaden.
Projektdeltagarna, minst 40 kvinnor och 40 män, ska stärkas. Genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, ökad motivation och ökad närvaro i skolan ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden.
Projektägare är Stiftelsen Activa i Örebro län. Samarbetsparter är Pihlskolan, Lindeskolan, Möckelngymnasiet, Alléskolan, Virginska skolan samt Region Örebro län.