2019/00419 - 144587Vägartillegenförsörjning

Projektnummer:
2019/00419
Projektägare:
Region Jämtland Härjedalen, Välfärd och klimat
Namn:
144587Vägartillegenförsörjning
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
210
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
29 815 599
Beviljat ESF-stöd:
19 895 809
Kontaktperson:
Ulrika Winberg
E-post:
ulrika.winberg@regionjh.se
Stödmottagare postnr:
83127
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projekt 14 45 87 Vägar till egenförsörjning handlar om att utveckla formerna för att stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden i en process mot arbete och egen försörjning.

Trots en långvarig högkonjunktur finns vissa grupper kvar i arbetslöshet, i synnerhet kvinnor födda utanför EU med kort utbildning och svaga språkkunskaper, personer som varit arbetslösa länge, personer med olika funktionsnedsättningar och personer med en historik av psykisk ohälsa. Samtidigt råder arbetskraftbrist i många branscher. Efter regeringens omvandling av arbetsförmedlingen väntar nya utmaningar för kommunernas insatser för arbetslösa samtidigt som kommunernas kostnader för försörjningsstöden nu ökar snabbt.

Kommunerna i Jämtland har erfarenhet av att arbeta med målgrupperna från flera individorienterade projekt med stöd bl.a. från Socialfonden. Samtidigt finns ett stort och kvarstående behov av att stärka den organisatoriska utvecklingen av metoder och arbetssätt i kommunerna, liksom att samordna sig och lära av varandra.
Projekt 14 45 87 syftar till att både i det korta och långa perspektivet underlätta för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete och i egen försörjning. De övergripande målen är att:

• Bidra till att personer som idag står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller på annat sätt ökar sitt deltagande i arbetslivet.
• Utveckla arbetssätt och metoder för att kommunerna långsiktigt ska kunna stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.
• Bidra till minskade utgifter för försörjningsstöd
• Bidra till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden får en chans att komma i arbete eller på annat sätt öka sitt deltagande i arbetslivet.
Bidra till kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken, bl.a. genom att öka tillgängligheten och främja en normkritisk arbetsträning och matchning

Långsiktigt är målet att effektivisera arbetet med de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden För att nå dessa mål ska projektet
• ha utvecklat kvalitetssäkrade, normkritiska och tillgängliga metoder för att öka mäns och kvinnors förmåga att komma i arbete
• fått en andel av målgruppen in i individuellt utformad praktik eller arbetsträning
• fått en andel av gruppen normkritiskt matchad till anpassade och tillgängliga anställningar.
• ha utvecklat samordnade och kvalitetssäkrade metoder för kommunerna att driva ett utvecklande arbete i lågtröskelarenorna – inklusive att stödja arbetsträning och praktik, samt i matchningen mot anpassade och tillgängliga anställningar
• Ha utvecklat samordnade och kvalitetssäkrade former för att skapa långsiktigt hållbara arbetsträningsarenor.

Alla kommuner i länet (utom Härjedalen) kommer att arbeta individorienterat med kartläggningar, utveckling av individernas förmågor, stöttade arbetstränings- och praktikplatser. Tillsammans med regionen kommer man också att arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra metoderna för dessa steg, samt utveckla möjligheterna till att identifiera och finansiera anpassade anställningar efter att individerna avslutat projektet.

Målet är att 210 personer ska gå igenom projektet och minst 125 av dem ska lämna projektet på god väg mot egenförsörjning t.ex. i en anpassad anställning eller en arbetsmarknadsutbildning.
Målet är också att kommunerna ska ha identifierat, utvecklat, kvalitetssäkrade och samordnade metoder för att stödja individerna genom processen.