2019/00112 - BUS - Blekinges Unga Satsar

Diarienummer:
2019/00112
Namn:
BUS - Blekinges Unga Satsar
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00112
Projektägare:
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsavdelningen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
33 945 691
Beviljat ESF-stöd:
16 377 721
Kontaktperson:
Anna Strömqvist Vollan
E-post:
anna.stromqvist@karlskrona.se
Stödmottagare postnr:
37183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i Sverige såväl som i stora delar av övriga Europa. Trots en stark konjunktur och en stark efterfrågan på arbetskraft är utmaningarna på Blekinges arbetsmarknad fortsatt stora och nationellt sett ligger ungdomsarbetslösheten i Blekinge fortfarande på en hög nivå.

Många av de insatser och projekt som bedrivits i regionen, med eller utan externt finansiellt stöd, har visat sig vara framgångsrika. Dock saknas det fortfarande hållbara övergångar för många av Blekinges unga invånare inom utsatta grupper ut i arbetslivet och det saknas anpassade arbetsträningsplatser-/praktikplatser samt anställningsmöjligheter för målgruppen, främst inom det privata näringslivet.

Övergången från skola till arbete fungerar inte alltid optimalt och vi har sett tendensen att många av de unga som lyckas få ett arbete eller starta en utbildning inte mäktar med att stanna kvar. För den här gruppen är tillgången till arbete eller utbildning såväl som de befintliga insatser som görs inte tillräckliga. Genom de insatser och de verktyg som kommunernas arbetsmarknadsavdelningar/enheter kan erbjuda, bland annat genom ett gemensamt förhållningssätt med utgångspunkt i metoden 7TJUGO, är vi med och bygger en god grund som stärker Blekinges unga enskilda individer. Därefter saknas ett fortsatt stöd mot arbete eller utbildning och det är det som detta projekt vill komma åt att lösa. Det som denna målgrupp behöver och som projektet kommer att erbjuda är olika typer av anpassning samt relationsskapande mellan deltagare och personal utifrån individernas unika behov.

Under de projekt som bedrivits under de senaste åren har vi kunnat se en förskjutning i gruppen ungdomsarbetslösa i länet. Antalet unga arbetslösa som tillhör utsatta grupper har ökat alltmer genom åren och en stor del av dessa unga individer tillhör just någon av riskgrupperna.

Blekinges kommuner och Arbetsförmedlingen i Blekinge går nu samman i detta projekt, BUS – Blekinges Unga Satsar, för att öka förutsättningarna för hållbara övergångar för unga till arbetslivet. Deltagarna i projektet kommer att matchas ut till arbetsgivare och det kommer att ske ett aktivt och strategiskt arbete för att stärka individernas egna val och samtidigt uppmuntra till val som bryter mot traditionella normer. Låg pendlingsintensitet bland unga utgör idag en problematik som bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten och vi vill med detta projekt även främja rörligheten över kommungränserna genom att erbjuda platser för arbetsträning och praktik i hela länet. Det finns goda förutsättningar att lyckas med detta tack vare de deltagande projektaktörernas samsyn, en tät samverkan över kommungränserna samt att Blekinge är ett förhållandevis litet län med korta avstånd geografiskt.

I det här projektet tar vi alltså nästa steg och lägger fokus på att vidga arbets- och utbildningsmöjligheterna för målgruppen unga i Blekinge som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar om att finna, få och behålla ett jobb.

Med detta projekt vill vi bidra till att en ökad andel av målgruppen kommer i praktik, utbildning eller arbete. Det råder idag brist på anpassade praktik- och arbetsplatser i länet, målgruppen har det tuffare och ibland saknas förutsättningar och förståelse för att se och ta tillvara målgruppens potential.

Projektet vill bidra till att öppna upp dörrarna till arbetsmarknaden, skapa förutsättningar, långsiktighet och även goda förebilder inom det privata näringslivet samt visa på normavvikande goda exempel. Det kan bland annat handla om att anpassa arbetstider, arbetsuppgifter, hur en får till sig information och kunskap samt rent fysiska anpassningar. Detta tillsammans med en god handledning och vägledning, skapar möjligheter till en långvarig försörjning och motverkar ett långvarigt utanförskap.

I genomförandefasen kommer Blekinges kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen och övriga aktörer att fortsätta den samverkan och det ömsesidiga lärande som påbörjats i tidigare projekt. Vissa saker kommer kommunerna att göra lika, andra delar kommer att göras olika, beroende på lokala förutsättningar. Projektdeltagarna kommer att erbjudas olika typer av stärkande insatser parallellt med arbetsträning och praktik. Med utgångspunkt hos kommunernas arbetsmarknadsavdelningar/enheter erbjuds målgruppen aktiviteter och insatser bland annat inom metodiken 7TJUGO.

Detta kommer att bidra till att minska det glapp som skiljer unga kvinnor och män med olika typer av svårigheter eller problematik från att nå en hållbar etablering på arbetsmarknaden.