2018/00335 - Smart Industrikompetens 2.0

Diarienummer:
2018/00335
Namn:
Smart Industrikompetens 2.0
Projektnummer:
2018/00335
Projektägare:
IUC Syd AB, IUC Syd AB
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
659
Projektperiod:
2019-03-15 - 2021-04-30
Total projektbudget:
11 820 225
Beviljat ESF-stöd:
11 820 225
Kontaktperson:
Richard Greyling
E-post:
richard.greyling@iucsyd.se
Stödmottagare postnr:
21119
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Smart industrikompetens 2.0 ska stötta 15 företag med de två tydliga gap som finns hos små och medelstora industriföretag. Det ena är att öka innovationskraften i sin verksamhet, det andra är att ta tillvara på mångfaldens positiva påverkan på företagets utveckling. Utmaningen är att arbeta med gapen, innovationstänkande och mångfaldens styrkor som sedan vävs samman med kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Denna process ska möjliggöra och utveckla företagens konkurrenskraft där inkluderingen och det livslånga lärandet får en grundläggande ton.
Skånes regionala utvecklingsstrategi pekar på många utmaningar men också många möjligheter. Innovationsfokus och kompetensförsörjning är en nyckelfråga för företagen. Skåne har sned könsfördelning inom industrin där enbart 25% av de anställa är kvinnor. Vi har en ung och växande befolkning i ett landskap med stor mångfald där en femtedel är födda utomlands. Att identifiera den outnyttjade kompetens som finns hos grupper som idag inte kommit in på arbetsmarknaden, och att utveckla den kompetens som redan finns på företagen, kommer att vara avgörande för utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft. Inkluderande arbetsplatser med jämställdhetsfokus genomsyrar alla delar i projektet.

Projektet Smart industrikompetens 2.0 ska öka kompetens och förändringsförmåga hos de anställda i de deltagande företagen, och ge kunskap om attitydförändring i mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor. Projektet ska visa hur ökad jämställdhet skapar en bättre kompetensförsörjning och ett breddat urval, vilket ger ökad förmåga till innovation och internationalisering. Projektet ska möta ett identifierat behov av strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning som omfattar kartläggning, analys och kompetenshöjande insatser på både strategisk och individuell nivå.

Samtliga medarbetare i de deltagande företagen deltar i strategiworkshops för förankring, engagemang och förståelse för företagets utvecklingsstrategi, innovationstänkande och får individuell kompetensutveckling som stärker individen och som ligger i linje med företagets strategier. Företagsledning gör tillväxtanalyser, innovationsanalyser och deltar i nätverksträffar med övriga deltagande företag. Under insatserna i projektet kommer vi att integrera arbetsplatskultur, företagets strategiarbete, arbete med mångfald och icke-diskrimineringsfrågor samt den kompetensförsörjningsprocess enligt svensk standard SS 624070:2017. Resultatet är en arbetsprocess som lever vidare i företagen efter projektet som stöttar fortsatt arbete med befintliga och nya nätverk som IUC Syd arbetar med.

Projektets utvärdering kommer att fokusera på om insatserna ökat kompetens och förändringsförmåga hos de anställda, och om det gett företaget kunskap och attitydförändring i mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor, och ökad förmåga till förändringsledning/innovation och internationalisering.
Projektets resultat kommer att spridas till medlemsföretagen i Industrikluster IUC Syd, och till andra företagsnätverk och andra aktörer runt SME industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Projektets samverkanspartners tar med sig kunskap och erfarenheter från projektet, ut i sina respektive organisationer.

15 företag har anmält intresse att delta i projektet. De deltagande företagen har sammantaget 659 anställda, varav 99 (15%) är kvinnor och 560 (85 %) är män.
Kvinnor i produktionsledet kommer att ägnas särskild uppmärksamhet beträffande resurser för individuell kompetensutveckling i syfte att förbättra arbetsinnehållet för kvinnlig arbetskraft i produktionsledet.

Vi har en lång och bred erfarenhet av skånsk industri och vill utmana oss själva och projektet genom att hitta modeller för att fylla de två gap (ökad innovation och inkludering/mångfald) som vi generellt ser är de små och medelstora industribolagens akilleshäl. Samtidigt skapar vi en modell för det ständiga lärandet både i företaget och utanför via samverkanspartners.