2017/00553 - MatchIT

Diarienummer:
2017/00553
Namn:
MatchIT
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00553
Projektägare:
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2018-03-05 - 2021-04-30
Total projektbudget:
22 265 975
Beviljat ESF-stöd:
14 851 394
Kontaktperson:
Olga Szczepankiewicz
E-post:
olga.szczepankiewicz@skane.se
Stödmottagare postnr:
20525
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Regionerna Skåne och Blekinge har länge haft en låg sysselsättningsgrad och nyligen haft stor inflyttning av flyktingar, samtidigt som många IKT-företag lider av kompetensbrist. Inom gruppen nyanlända och utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnor och män, finns individer med utbildning inom data- och systemvetenskap, men som ofta är bristfällig eller föråldrad. Genom utbildning och förbättrad matchning, är det möjligt att främja dessa individers etablering på arbetsmarknaden, och samtidigt öka förutsättningarna för arbetsgivare i Skåne och Blekinge att växa och utvecklas.

Det finns olika omständigheter som försvårar för nyanlända och utrikesfödda med eftergymnasial utbildning att få ett kvalificerat jobb i Skåne och Blekinge, exempelvis att Arbetsförmedlingen idag har bristande resurser att lägga på varje enskild individ, att individerna saknar viss utbildning och nätverk i Sverige eller att många företag har bristande förmåga att bredda sin rekrytering. Det finns även många möjligheter att påverka situationen för nyanlända och utrikesfödda genom insatser inom en växande IKT-sektor, som har mottagningskapacitet för många nyanlända och utrikesfödda, inte minst kvinnor.

Projektet ska bygga vidare på tidigare erfarenheter från Skåne och Blekinge, och arbeta fram en metod, som kan användas för liknande satsningar på andra håll i Sverige. Inom ramen för projektet ska det även tas fram en strategi för att förankra metoden på nationell nivå.

I projektet ska Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och arbetsgivare ge deltagarna ett bättre stöd kring utbildning och matchning. Den primära målgruppen förväntas efter projektet ha kompetenser som bättre matchar arbetsmarknadens behov, vilket gör att de snabbare kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. De medverkande organisationerna förväntas tillsammans ha utvecklat ett fungerande arbetssätt, och de medverkande arbetsgivarna förväntas bättre kunna hantera breddad rekrytering.