2015/00351 - Boost by FC Rosengård II

Diarienummer:
2015/00351
Namn:
Boost by FC Rosengård II
Projektnummer:
2015/00351
Projektägare:
Boost by FC Rosengård, Boost by FC Rosengård
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
3400
Projektperiod:
2015-01-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
119 619 590
Beviljat ESF-stöd:
79 832 496
Kontaktperson:
Filippa Engstrand
E-post:
filippa@boostbyfcr.se
Stödmottagare postnr:
21448
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

För sammanfattning hänvisas till den kompletta ansökan i pdf-format.

Utifrån analysen har FC Rosengård formulerat nedan beskrivna syften och målsättningar utifrån de förändringsbehov som identifierats. Projektets insatser ska underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning i syfte att minska arbetslösheten och bidra till ungas varaktiga integration på arbetsmarknaden.
Projektets huvudsakliga målsättningar är att:
- Öka sysselsättningen och deltagandet i utbildning hos unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.
- Skapa förutsättningar för att unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som saknar fullständig gymnasieutbildning ska kunna fullfölja denna.
- Arbeta för att minska skillnaderna i arbetslöshetsnivå och sysselsättning mellan kvinnor och män i målgruppen.
- Arbeta för att minska skillnaderna i arbetslöshetsnivå och sysselsättning mellan gruppen utrikes födda unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga i förhållande till unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga i gemen.
- Arbeta för att minska skillnaderna i arbetslöshetsnivå och sysselsättning mellan gruppen unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i förhållande till unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga i gemen.
- Se till att ingen person i målgruppen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i samband med ansökan till eller deltagande i projektet.
- Arbeta för att främja ungas geografiska liksom yrkes- och branschmässiga mobilitet på arbetsmarknaden.
Utöver dessa mål har följande specifika mål utarbetats beträffande lika möjligheter och icke diskriminering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet:
- Säkra att det i projektet finns en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformningen och genomförandet av projektet.
- Säkra att projektet har verktyg för att identifiera och undanröja hinder för personer med olika funktionsnedsättningar att bli delaktiga i arbetslivet och på så sätt möjliggöra för kvinnor och män i målgruppen med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets insatser.
- Säkra att projektet har kunskaper och verktyg för att ge unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga projektinsatser som är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade oavsett kön.
- Arbeta för att bryta könsstereotypa mönster i val av yrke.

Arbetet i projektet Boost by FC Rosengård II förutsätts bedrivas utifrån evidensbaserad praktik för att uppnå efterstävade resultat och effekter. Syfte och målsättningar ska uppnås genom att tillämpa föreningens utvecklade och beprövade metoder för att underlätta ungas etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning. Boostmodellen grundas på övertygelsen om att det är fördelaktigt att först rusta den arbetssökande genom projektinterna insatser och sedan placera den sökande på en arbetsplats. Projektpersonalen anser att denna strategi medför bättre resultat eftersom många deltagare behöver
ta itu med personliga, sociala eller psykiska problem innan de kan möta kraven i arbetslivet. En annan grundläggande idé i projektmodellen är att projektorganisationen ska kunna erbjuda en bred meny av insatser, relaterade till förutsättningarna och behoven i målgruppen, i samma lokal. De aktiviteter som ingår i projektmodellen och som ska bidra till att stödja deltagarna i processen från utanförskap till utbildning, arbete eller annan sysselsättning beskrivs övergripande i modellen som presentereras i den kompletta ansökan i pdf-format.