Socialfondsrapport – oktober 2023 - Svenska ESF-rådet

Socialfondsrapport – oktober 2023

Utlyst belopp för hela programperioden motsvarar 157 procent av programmets totala ram. Ansökningar på drygt 28,2 miljarder kronor har inkommit under programperioden och bifallsbeslut har tagits på närmare 60 procent av dessa, vilket är drygt 16,8 miljarder kronor. Det gör att 94 procent av den totala ramen har fått bifallsbeslut.

Intecknade medel, som är beslutat stöd i pågående projekt och utbetalt stöd i avslutade projekt, är på närmare 15,3 miljarder kronor. Det är 86 procent av den totala ramen. De godkända kostnaderna är på 85 procent av den totala ramen. Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från EU-kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år dessförinnan. ESF-rådet klarar den gränsen med 54 miljoner euro.

Antal projekt som avslutats är 891. 582 200 deltagare har påbörjat ett projekt, 57 procent kvinnor och 43 procent män. Av dessa har drygt 505 900 (87 procent) deltagare redovisats som avslutade i projekt. Andelen kvinnor 57 procent och andelen män 43 procent.

Målresultat i de indikatorer vi följer är fortsatt oförändrade i de flesta särskilda målen. Generellt är resultaten för deltagare i sysselsättning lika med eller under målen och för deltagare i utbildning relativt långt över målen.

För de så kallade varselprojekten skapades en särskild utlysning för permitterade, varslade och anställda i syfte att minska de negativa konsekvenserna av pandemin. I varselprojekten kan drygt 12 700 deltagare mätas mot omedelbara resultat. 41 procent har uppgett en förbättrad arbetsmarknadssituation. 45 procent av kvinnorna och 38 procent av männen.

I särskilt mål 2.4 Care har 12 100 deltagare påbörjat en insats. 81 procent kvinnor och 19 procent män. 4 100 deltagare har redovisats som avlutade i projekt. 27 procent har gått till en sysselsättning. 26 procent av kvinnorna och 32 procent av männen.

I särskilt mål 5.2 som också gäller Care har 4 300 deltagare påbörjat en insats. 77 procent kvinnor och 23 procent män. 300 deltagare har redovisats som avslutade i projekt. 45 procent har gått till en sysselsättning. 61 procent av kvinnorna och 40 procent av männen.

Dokumentet Tabeller med data från SCB till Rapport 2023_3 är publicerat för att tillgängliggöra information från socialfondsrapporten enligt direktivet om öppna data. För tillfället är dokumentet inte tillgänglighetsanpassat