information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 – 2027)

Programmet ESF+

Den 7 augusti 2022 godkände Kommissionen programmet ”Nationellt program för Europeiska Socialfonden+ 2021-2027”.

Kommissionen och regeringen undertecknade den 17 juni Partnerskapsöverenskommelsen. Partneröverenskommelsen beskriver Sveriges strategiska inriktning för de fyra EU-fonder som omfattas och tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat .

Programområdena:

Bild på programområdena ESF+

Programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

I det kommande socialfondsprogrammet ESF+ tilldelas Programområde A den största andelen medel. Programområdet kommer att omfattas av Svenska ESF-rådets samtliga åtta regionala enheter samt den nationella enheten. Insatser som genomförs inom programområdet kommer därmed regleras dels genom socialfondsprogrammet och dess tillhörande förordningar samt de regionalt och nationellt framtagna handlingsplanerna. Dessa handlingsplaner kommer under hösten 2021 att utvecklas i samförstånd mellan Svenska ESF-rådet och aktörer med ansvar för den regionala utvecklingen.

I det nuvarande socialfondsprogrammet för 2014-2020 har insatser riktade mot sysselsatta och arbetslösa varit fördelade på två olika programområden. I kommande program är ambitionen att lämna målgruppsindelningen för att istället övergå till en mer flexibel indelning. Det medför att insatser istället kommer att indelas i fem olika tematiska målområden där behoven är som störst. Dessa områden är:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Inom programområde A kommer det vara möjligt att genomföra insatser riktade till samtliga tematiska målområden . Det kan handla om insatser direkt riktade till individen, att bygga strukturer och samverkan samt förändra könssegregerade yrkesval. Gemensamt för satsningarna är att de ska bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. 

Programområde B – Öka möjligheten till arbete

Programområdet riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden samt är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Programområdets syfte är att bidra till att öka övergångarna till arbete och studier hos inskrivna på Arbetsförmedlingen.  I och med den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken erbjuder Arbetsförmedlingen rustande och matchande insatser till individer genom fristående aktörer. Insatserna som erbjuds ska syfta till att matcha deltagare mot arbete eller studier. Det kan också handla om att utifrån individens förutsättningar och behov hjälpa deltagaren överkomma utmaningar och hinder inför ett arbete eller utbildning. Programområde B kommer endast kunna sökas av Arbetsförmedlingen och ingår inte i den nationella eller de regionala handlingslanerna.

Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet

I och med sammanslagningen av Fonden för europeiskt bistånd till de som har det sämst ställt och Socialfonden tillkommer ett nytt område för ESF+. Inom programområde C är stödet riktat till insatser för social inkludering och då i syfte att stödja individer som är ekonomisk utsatta inom definitionen av relativ fattigdon . EU:s definition av relativ fattigdom innebär att en person har en inkomst efter skatt som underskrider 60 procent av landets medianinkomst. Egenförsörjning står i fokus inom programområdet och medför att insatser till ekonomiskt utsatta individer riktas till insatser för arbete, studier och för att närma sig ett arbete. Omkring hälften av de tilldelade medlen bör riktas till insatser som syftar till att motverka risken för och mildra konsekvenserna av barnfattigdom . Insatserna ska syfta till att ge barn förutsättningar för en meningsfull fritid och trygg skolgång och därmed öka deras möjligheter till social gemenskap, samtidigt som risken för skolavhopp minskar. Programområdet kommer att hanteras på nationell nivå och ingå i den nationella handlingsplanen. 

Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin

I kommande ESF+ riktas programområde D till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och Mellersta Norrland. Dessa regioner står inför utmaningar som är kopplade till bland annat stora avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning. Dessa utmaningar förstärks även många gånger då de behöver hanteras i kombination med små och många gånger isolerade lokala eller regionala arbetsmarknader samt små organisationer och kommuner med förhållandevis låg genomförandekapacitet. Kommunerna och regionerna i de glesbefolkade regionerna får ofta ta ett större ansvar än i tätbefolkade områden där  statliga myndigheter, organisationer inom civilsamhället och marknadsaktörer kan komplettera. Insatser inom programområdet ska bland annat syfta till att stärka kapaciteten hos aktörer när det gäller utvecklingsarbete, utveckla analys och prognos av kompetensbehov lokalt och regionalt och kan även utgöras av ramprojekt som håller samman ett flertal mindre insatser. Programområdet ingår i den regionala handlingsplanen i de båda aktuella regionerna.

Programområde E – Social innovation

Social innovation är ett nytt programområde inom socialfonden. Programområdet ska möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsuppbyggnad. Insatser inom området kan med fördel genomföras i partnerskap mellan aktörer inom den idéburna, privata eller offentliga sektorn. Samverkan kommer att vara prioriterad inom programområdet då enskilda aktörer inom offentlig, privat eller idéburen sektor inte besitter den samlade kunskapen eller de resurser som krävs för att ensamma svara upp med de lösningar som behövs. Insatser inom programområde E kan bidra till metodutveckling, samarbete över gränser och nya tankesätt. Det kan också röra sig om effektivisering och insatser som genom strategisk påverkan ämnar utveckla rådande strukturer och regelverk. Insatserna ska syfta till att med innovativa angreppssätt leverera samhällstjänser med hög kvalitet och effektivitet. Programområdet kommer att tilldelas på nationell nivå och ingå i den nationella handlingsplanen.


Lansering av ESF+

Vi kommer att producera en utskriftsbar lättläst version av programmet för ESF+. Vi har tidigare haft ett sammanhållande lanseringsevent och fem lanserings webbinarier kring ESF+.

De genomförda webbinariumena är:

Innehåll på sidan