Lärcentras bidrar till kompetensförsörjning och livslångt lärande

10 februari 2022

Ett gemensamt projekt mellan flera myndigheter ska öka kunskapen om lärcentras roll och möjligheter. Förhoppningen är att bidra till att fler, både individer och arbetsgivare, får tillgång till utbildning, vägledning och validering.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet samt Universitets-kanslersämbetet.

Olika gruppers syn på lärcentras roll

En stor del av arbetet har bestått i att samla in olika aktörers, intressenters och målgruppers syn på vilken roll ett lärcentrum kan ha när det gäller att öka tillgången till utbildning, vägledning och validering. Vi har bland annat träffat YH-anordnare, lärosäten, regioner, arbetsförmedlingar och företrädare för lärcentra och campus. Aktörerna har lyft både hinder och möjligheter för att lärcentra ska kunna utvecklas och vara en arena där utbildning och arbetsliv kan mötas. Tillgång till utbildning i hela landet har varit en röd tråd i dialogerna.

De iakttagelser som vi fått med oss kan sammanfattas i två delar.

  • Kännedomen och kunskapen om möjligheter och nyttan med lärcentra varierar hos centrala aktörer och intressenter (politiker, tjänstepersoner, utbildningsanordnare och arbetsgivare).
  • Förutsättningar kring styrning, organisation, samverkan och finansiering varierar vilket hindrar att få till långsiktiga och hållbara lösningar.

Lärcentra – miljöer som stödjer individers lärande

Lärcentra eller motsvarande funktioner kan vara en viktig kompletterande infrastruktur för att möta den utveckling som sker inom bland annat arbetsmarknadsområdet, valideringsområdet och regionalt kompetensförsörjningsarbete. Genom att skapa miljöer som stödjer individers lärande och ge arbetsgivare möjligheter att få tillgång till relevant kompetens har lärcentra en viktig roll för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Sammanfattningsvis ser vi att lärcentra har potential att tillhandahålla en stor bredd av utbildningar som kan underlätta för individer att komma in, etablera sig och kunna yrkesväxla på arbetsmarknaden samt matchas mot arbetslivets behov

Fortsatt gemensamt arbetet

Redovisningen är ett underlag som myndigheterna kan utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Ett exempel på förslag till fortsatt arbete är att visa på tillgängligheten till lärcentra utifrån geografisk spridning (pendlingsavstånd) och vilka funktioner som erbjuds vid dessa.