information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00267 - Lärlingsakademin SkNo 2.0

Namn:
Lärlingsakademin SkNo 2.0
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Kristianstad kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen
Projektnummer:
2015/00267
Planerat antal deltagare:
264
Projektperiod:
2015-07-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
30 820 875
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
20 544 015
Kontaktperson:
Marie Strandberg
E-post:
marie.strandberg@kristianstad.se
Specifikt mål:
3

Vi vill öka antalet unga vuxna som vi kan erbjuda chansen att få gå en företagsförlagd utbildning. Det som är unikt med utbildningen är den stora graden av stöd för den som står längre från arbetsmarknaden samt det individuella upplägget där deltagaren kan styra sin utbildningssituation utefter sina mål i arbetslivet. Lärlingsakademins metod underlättar också för exempelvis unga kvinnor med utländsk härkomst att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet arbetar aktivt med tillgänglighet t.ex. har utbildningen en tydlig struktur och information. Det finns även expertis i form av exempelvis kuratorer.

Det som ligger till grund för projektidén är Po2-projektet Lärlingsakademin Skåne Nordost (2012-14). Projektidén är att göra lärlingsutbildning tillgänglig för en målgrupp som hamnat utanför arbetsmarknaden. Ett omfattande stöd för deltagarna samt ett brett utbud av utbildningar och samarbete mellan kommuner, AF och näringslivet användes för att nå huvudmålet: Att fler unga kom i arbete och att fler unga fick gymnasieutbildning. En viktig uppgift var att stimulera fler män att söka utbildning i kvinnodominerade yrken och finna fler karriärvägar och vice versa för män.

Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. De fyra kommunerna, Arbetsförmedlingen och CSN medfinansierar projektet.

Övergripande mål (Syfte):

• Ökad andel ungdomar med gymnasieexamen i de fyra kommunerna.
• Ökat antal ungdomar med efterfrågad kompetens som matchar efterfrågan från små- och medelstora företag i de fyra kommunerna.
• Inga arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år (Skåne Nordosts målbild 2020).
• Minskat utanförskap i de fyra kommunerna.
• Ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i de fyra kommunerna.
• Minskade samhällskostnader. Främst genom minskat behov av ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd, men även genom minskad kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap.
• Ökad mobilitet på arbetsmarknaden.

Projektets mål är att bidra till en minskning av ungdomsarbetslösheten i de fyra kommunerna för ungdomar utan gymnasieexamen i åldern 15-24 år.

Projektet har fem delmål:

• Utbildning av 234 ungdomar i åldern 15-24 under projektperioden som leder till att de blir anställningsbara.
• Ungdomar mellan 15 och 24 år som inte fullföljt sin gymnasieutbildning och som inte arbetar eller studerar ska motiveras att söka och genomföra en yrkesutbildning eller på annat sätt komma närmare arbetsmarknaden.
• Målet med utbildningen är att minst 70 % av ungdomar 15-24, som fullföljer sin utbildning, ska få anställning eller gå vidare till fortsatta studier.
• Av deltagarna i projektet ska 50% vara män och 50% kvinnor
• Att det vid varje introduktionskurs medverkar en man som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke eller kvinna som arbetar inom ett mansdominerat yrke.

Vi arbetar med lärlingsutbildning för unga vuxna. Det finns olika vägar in i projektet men alla bygger på att deltagare gör det frivilligt. Ingen kan bli anvisad till utbildningen. Alla ungdomar går inte vidare till lärlingsutbildning utan går enbart introduktionskursen för att hitta den rätta vägen vidare mot arbetsmarknaden. För de deltagare som väljer att gå vidare efter introduktionskursen tas en anpassad studieplan fram utifrån individens behov och mål i arbetslivet. Deltagaren matchas sedan mot ett företag. Utbildning sker både på arbetsplatsen och hos utbildningsanordnare. På arbetsplatsen finns en handledare som får regelbunden utbildning i projektet, inkl. kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.