Sociala innovationer stärks i Sverige genom nya socialfondsprogrammet

20 december 2022

I det nya sjuåriga socialfondsprogrammet ESF+ finns ett tydligt fokus på social innovation, som eget programområde. Svenska ESF-rådet har nu utsett Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet att bli stödfunktion för att främja effektiva och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar.

-Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång denna satsning. Vi ser detta som ett viktigt verktyg för att stärka möjligheten till ett effektivt genomförande av programområdet sociala innovationer. För att främja en långsiktig och mer gynnsam miljö krävs ökad kunskap, och detta kan möjliggöra att på aggregerad nivå tillvarata projektresultat för en långsiktig effekt och kapacitetsuppbyggnad. Vi kommer med spänning följa resultat och effekter från satsningen säger Jens Löf, chef för Nationella enheten, ESF-rådet.

Social innovation är ett nytt programområde för socialfonden under programperioden 2021–2027. Programmet för ESF+ innehåller fem programområden (A-E); inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, öka övergångarna till arbete, minska risken för ekonomisk utsatthet, öka kapaciteten i glesbygden samt social innovation.

Programområde E – sociala innovationer ska möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsuppbyggnad. Samverkan kommer att vara prioriterad inom programområdet då enskilda aktörer inom offentlig, privat eller idéburen sektor inte har den samlade kunskapen eller de resurser som krävs för att ensamma svara upp med de lösningar som behövs. Insatser kan bidra till metodutveckling, samarbete över gränser och nya tankesätt. Det kan också röra sig om effektivisering och insatser som genom strategisk påverkan ska utveckla rådande strukturer och regelverk. Insatserna ska syfta till att med innovativa angreppssätt leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.

Svenska ESF-rådet har nu beviljat Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitets ansökan om  insats av strategisk betydelse och tilldelar projektet Kompetenscenter för social innovation 15 miljoner kronor. Projektet pågår under tre år, 2022 till 2025.

-Detta är ett viktigt erkännande av det arbete Mötesplats Social Innovation har gjort sedan starten 2010 och nu genomför i EU-projektet Building Capacity for a Sustainable Society och visar på ett fortsatt förtroende av ESF-rådet, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation, Malmö universitet och ordförande för Mötesplats Social Innovations styrgrupp.

Syftet med satsningen är att etablera en stödfunktion för programområde E inom ESF+ som ska främja effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar. Mötesplats Social Innovation kommer stödja Svenska ESF-rådet, enskilda ESF-projekt inom programområde E och nyckelaktörer inom ekosystemet för social innovation i Sverige. Olika sorters stödinsatser kommer att genomföras; alltifrån koalitioner med olika målgrupper och intressenter, till coachning, nationella och transnationella kunskapsutbyten och möten. MSI kommer att ta fram nya modeller och verktyg för olika insatser, för utvärdering och analys.

-Samskapande och innovativa metoder behövs för att möta dagens samhällsutmaningar. Det är glädjande att EU nu fokuserar på den roll social innovation och den sociala ekonomin har i samhällsutvecklingen. Vi ser fram emot att samarbeta med ESF-rådet, aktörer inom ekosystemet och stötta arbetet med sociala innovationer, säger Sara Bjärstorp, verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation.

Läs mer

https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/

https://www.esf.se/kalender/kommande-webbinar-sociala-innovationer-ett-nytt-programomrade-inom-esf/

https://www.esf.se/pressmeddelanden/europeisk-satsning-pa-sociala-innovationer-skapar-nya-mojligheter-for-svenska-aktorer/

https://www.esf.se/nyheter/motesplats-social-innovation-blir-sveriges-kandidat-for-att-bilda-europeiskt-kompetenscentrum-for-social-innovation/

https://www.esf.se/pressmeddelanden/motesplats-social-innovation-representerar-sverige-infor-nytt-europeiskt-kompetenscentrum/

Kontaktpersoner Svenska ESF-rådet:
Jens Löf, chef för Nationella enheten,
jens.lof@esf.se
026-542685 

Kontaktpersoner MSI:

Charlotte Ahlgren Moritz
Vicerektor för samverkan och innovation, Malmö universitet och ordförande för Mötesplats Social Innovations styrgrupp

charlotte.ahlgren.moritz@mau.se 
040-6657346

Sara Bjärstorp
Verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet
sara.bjarstorp@mau.se<mailto:sara.bjarstorp@mau.se
040-665 77 54