information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Programområde 2 personal

Personalfunktion

I programområde 2 utgår enhetskostnaderna från vilka funktioner personalen har i projektet. Det finns fem funktioner att välja mellan:

 • Projektledare större projekt
  Används när de stödberättigande utgifterna överstiger 20 miljoner kronor
 • Projektledare/delprojektledare
  Används när stödberättigande utgifterna uppgår till högst 20 miljoner kronor eller assisterande projektledare där de stödberättigande utgifterna uppgår till över 20 miljoner kr. Delprojektledare förutsätter att det finns en motivering till varför funktionen är nödvändig för projektet och ska i första hand användas i projekt som har en geografisk spridning av projektverksamheten.
 • Projektmedarbetare
  Avser anställda som i första hand arbetar med aktiviteter för deltagarna
 • Projektekonom
  Avser kvalificerade ekonomer med specialkompetens.
 • Projektadministratör
  Används för anställda som sköter den löpande ekonomin och administrationen.

Aktuella enhetskostnader

Enhetskostnaderna varierar mellan utlysningar och projektstart.

Att budgetera

Budgetera för de personalresurser som behövs i projektet genom att välja funktioner i Projektrummet. Lägg till en rad för varje medarbetare och ange hur många månader som personen ska arbeta i projektet.

I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baseras på förväntad nedlagd tid i projektet.

Alla projekt som startar 2018 eller senare i programområde 2 ska budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader som inkluderar en 40 procents schablon för att täcka projektets övriga kostnader. Därför är enhetskostnaderna från och med 2018 betydligt högre.

Ett räkneexempel

Projektet ska pågå i 36 månader uppdelat på 6 månaders analysfas, 28 månaders genomförandefas och 2 månaders avslutsfas. Projektledaren ska arbeta 100 % under hela projekttiden. I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baserar på förväntad nedlagd tid i projektet. 3 år x 10,71 = 32,13 månader. Fördelning mellan faserna behöver göras med utgångspunkt i när semester ska tas ut. Detta är viktigt att tänka på främst under analys- och planeringsfasen. Detta på grund av att medel inte flyttas över automatiskt till genomförandefasen.

Personalresurser i projektet

I planeringen av budgeten ska hänsyn tas till de olika faserna, tänk på att under avslutsfasen kommer det oftast inte finnas några deltagare vilket påverkar bemanningen. Lämna en beskrivning av bemanningen i projektet där ni motiverat vilka funktioner som valts.

Redogör också för personalens uppdrag och omfattning i projektet. Använd textfältet som finns under fråga ”Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidrapportera dessa…” i ansökan som stöd.

I samband med budgetering av personalresurser i de olika faserna kan följande mall användas som hjälpmedel (uppdaterade 2016-08-09):

Innehåll på sidan