Logotyp på utskrifter

Temaplattform: Hållbart Arbetsliv

Ett samarbete för att skapa ett hållbart arbetsliv och matchning, kompetens och rörlighet för ett livslångt lärande

Svenska ESF-rådet och forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, Forte, samarbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Samarbetet som kallas ”Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv” kommer att pågå fram till mitten av 2019.

 

Syftet är att skapa möjlighet för arbetsgivare, praktiker och experter att tillsammans nyttiggöra befintlig kunskap och forskning. Plattformen ska även skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsuppbyggnad med Svenska ESF-rådet, för att genom framtida insatser bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.  

Temaplattformen kommer att genomföra:

  • omvärldsanalys
  • kunskapssammanställningar
  • analys av resultat i pågående projekt
  • dialog med regionala och nationella aktörer

Arbetet med temaplattformen leds av ett sekretariat inom Fortes verksamhet, och planeras och genomförs i nära samarbete med Svenska ESF-rådet.

Ett effektivare genomförande

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige. Genom att samla kunskap från projekten och analysera dessa, och relatera detta till befintlig kunskap och forskning skapas förutsättningar för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Fokusområden

Temaplattformens fokusområden kommer att presenteras under hösten, men att första fokusområde är en portföljanalys av ESF-rådets projekt. Syftet är att ge ytterligare kunskap utifrån olika perspektiv om hur projekten har svarat mot programmets mål, men även att se vilka områden som projekten inriktat sig på.

Bild på blommor