Två projekt som gör skillnad i Malmö

4 juni 2024

Mellan åren 2023–2026 driver Malmö stad två parallella ESF-projekt med insatser för att motverka diskriminering i arbetslivet och bredda rekryteringen inom bristyrken.

Malmö har en mångfacetterad befolkning och genom projekten ska stadens kompetenser och mångfald bättre speglas i samtliga delar av organisationen och mångfald ska även synas i chefsled. Kompetensförsörjningen och rekrytering av medarbetare ska breddas till att omfatta även dem som står längre från arbetsmarknaden och som har svårigheter att få ett reguljärt arbete.

Båda projekten involverar flera förvaltningar och 300 anställda ska genom de två projekten erbjudas kompetensutvecklingsinsatser. Arbetet med att implementera kunskaperna och erfarenheterna från projekten i ordinarie verksamheter påbörjades redan från start.

Sofia Rystad Ploska är projektledare för det ena projektet Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö och berättar att breddad rekrytering är ett väldigt prioriterat område inom Malmö stad och att staden som arbetsgivare ska vara fri från diskriminering är ett viktigt område. Även fokus på karriärvägar och att de med utländsk härkomst får samma möjligheter som övriga inom staden, är en del av projektets målsättningar.

– Med projektet vill vi verkligen se var knutarna sitter för att bredda karriärvägar till den mångfald som staden vill se och det gäller inte endast med fokus på utländsk bakgrund utan på mångfald som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Vi ska titta på hur förutsättningar och möjligheter ser ut för att göra karriär och ifall det skiljer sig åt för olika målgrupper. Inom projektet görs även insatser för dem som arbetar operativt med att rekrytera nya medarbetare med fokus på stadens övergripande mål om att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering, säger Sofia Rystad Ploska.

Sofia Rystad Ploska jobbar som projektledare för Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö.

Malmö stad arbetar sedan 2017 med Aktiva åtgärder och Sofia berättar att projektet knyter an till det arbete med aktiva åtgärder som redan görs i staden. Aktiva åtgärder antogs 2017 i diskrimineringslagen och Sofia berättar att Malmö stad var snabba på bollen men att vi nu måste förbättra det arbetssätt vi tog fram 2017. Aktiva åtgärder rymmer 4 steg men oftast menar Sofia fastnar man i de första stegen och i den undersökande delen och undersöker samma sak om och om igen. Det har upplevts svårt att få den undersökande delen att bli ett material att arbeta vidare med vilket kan innebära att vi inte ser någon förflyttning i de risker som identifieras.

– Problemet är att man inte tar åtgärderna vidare så att de verkligen blir aktiva och att medarbetare inte är involverade på det sätt som krävs. Genom projektet ska vi ha arbetat fram ett nytt arbetssätt för aktiva åtgärder som vi ska ha kvar efter projektavslut. Vi ska även öka vår kunskap om varför vi idag inte speglar Malmö i chefsleden. Vi ska se över var vi undersöker och ta fram åtgärder på olika nivåer så att vi tar ansvar på rätt nivå såväl när det är arbetsplatsnivå, förvaltning eller stadsövergripande och nivåerna där emellan, säger Sofia Rystad Ploska.

Projektledare Shefqet Kadrija berättar att i det andra projektet Breddad rekrytering i Malmö stad arbetar vi aktivt med medarbetare som är anställda inom staden med subventionerade anställningar. Vi arbetar även för att höja kompetensen hos de handledare som tar emot nyanställda som har en subventionerad anställning. Staden anställer kontinuerligt individer med subventionerade anställningar och har sett ett behov av kompetensutveckling inom yrkesområdet så att individen kan erhålla ett reguljärt arbete.

– Normalt anvisas en deltagare till en arbetsplats och sedan släpper anvisad aktör dem. I projektet vill vi kompetensutveckla och stödja den anställda på arbetsplatsen med målet att de ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden, säger Shefqet Kadrija.

Projektledare Shefqet Kadrija i projektet Breddad rekrytering i Malmö stad.

– Vad är det de anställda behöver för att nå ett reguljärt arbete och hur kan vi i projektet genom insatser stärka dem? Kompetensutveckling under arbetstid möjliggörs genom projektet och medel från socialfonden och till exempel stärker vi dem genom lokalvårdsutbildning. Vi arbetar även med att utveckla vårt arbetssätt att stärka dem som arbetar inom vården så att de kan gå vidare och söka in till undersköterskeutbildning eller klara kraven för att vara behörig att söka. Många som arbetar hos oss med subventionerade anställningar inom vården är inte där, de klarar inte att söka och uppfyller inte ansökaningskraven till undersköterskeutbildning men viljan är stor, säger Shefqet Kadrija.

– Vi behöver öka kompetensförsörjningen inom bristyrken som till exempel undersköterska och samtidigt bidra till attitydpåverkan och kompetenshöjning för arbetsgivare gällande rekryteringsmönster och syn på möjliga medarbetare för att möjliggöra för alla att delta i arbetslivet, säger Shefqet Kadrija.

– När projektet avslutas ska vi ha implementerat vårt arbetssätt i ett flertal förvaltningar. Processer och arbetssätt ska fortsätta. Vi tittar även på möjligheter att samverka med Komvux och kunna erbjuda möjlighet att studera till undersköterska kombinerat med en arbetsmarknadsanställning, säger Shefqet Kadrija.

Vad är aktiva åtgärder?

Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivare enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Aktiva åtgärder handlar om att arbetsgivaren ska identifiera och undanröja risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i sin verksamhet. Fokus ligger på löner, kompetensutveckling, rekrytering och befordran, möjlighet att förena förvärvsarbete och barn samt arbetsförhållanden.

Läs mer

Projekt ”Breddad Rekrytering Malmö stad”

Stödsökande Arbetsmarknadsavdelningen Malmö stad

2023-08-14 – 2025-03-14

Kontaktperson/projektledare Shefqet Kadrija shefqet.kadrija@malmo.se

 

22-037-S01 – Breddad rekrytering Malmö stad

Projekt ”Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö”

Stödsökande HR-avdelningen stadskontoret

2023-09-01-2026-08-31

Kontaktperson/projektledare Sofia Rydstad Ploska, sofia.rydstadploska@malmo.se

 

22-037-S02 – Kompetensförsörjning genom att spegla Malmö