22-037-S01 - Breddad rekrytering Malmö stad

Diarienummer:
22-037-S01
Namn:
Breddad rekrytering Malmö stad
Startdatum:
2023-08-14
Slutdatum:
2025-03-14
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
220
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för framtidens välfärd. Det finns stora rekryteringsutmaningar inom flera områden, samtidigt som flera arbetsföra individer står utanför arbetsmarknaden. Matchningsproblematiken får konsekvenser både på individ- och organisationsnivå. För att möta det ökade behovet finns det behov av att bredda rekryteringsbasen till alla personer som finns tillgängliga i arbetskraften oavsett kön, funktionshinder, etnisktillhörighet eller annan erfarenhet och bakgrund.
Idag har Malmö stad en stor grupp individer i arbetsmarknadsanställningar. Många av dessa saknar längre arbetslivserfarenhet inom relevanta yrkesområden och många saknar högre utbildning. En del har låga språkkunskaper, en del lider av psykisk- och fysisk ohälsa och andra har en lång arbetslöshet bakom sig. Samtliga har dock en arbetsförmåga och en vilja att arbeta. Problemet är att de inte lever upp till stadens krav för att anställas. Genom att höja kompetensen hos de arbetsmarknadsanställda ökar möjligheten till anställning. Samtidigt är det viktigt att höja handledarkompetensen för att kunna möta målgruppen på ett sätt som gör att de har möjlighet att utvecklas på bästa möjliga sätt möjliga sätt inom yrkesområdet på den aktuella arbetsplatsen.

Projektet kommer att fokusera på individuell kompetensutveckling i syfte att stärka individens ställning på arbetsmarknaden med utgångspunkt i verksamhetens behov samt bidra till attitydpåverkan och kompetenshöjning för arbetsgivare gällande rekryteringsmönster och syn på möjliga medarbetare för att möjliggöra för alla att delta i arbetslivet. För att lösa kompetensförsörjningen måste all arbetskraft ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsanställda kommer erbjudas kompetenshöjande insatser samtidigt som handledarnas kunskap om målgruppen och om handledarskap ökar så att de på ett mer effektivt sätt kan stödja de arbetsmarknadsanställda i deras yrkesinriktade kompetensutveckling.
Målgruppen är handledare och arbetsmarknadsanställda. De kommer erbjudas olika typer av aktiviteter utifrån den specifika målgruppens behov. Även praktikanter kommer att erbjudas kompetenshöjande insatser.
Handledarutbildningen kommer att byggas upp kring specifika moduler utifrån respektive förvaltnings behov. Erfarenhet visar att det är svårt att ta fram en metod som passar för alla. Det viktigaste är att handledarutbildningen känns relevant utifrån de utmaningar förvaltningen har och att respektive handledare upplever den som givande.
Kompetenshöjande insatser för arbetsmarknadsinsatser kommer att utgå från den arbetsplats som den arbetsmarknadsanställde befinner sig på.
50 arbetsmarknadsanställda kommer att erbjudas SRY-utbildning för att öka möjligheten till anställning inom lokalvård. Då många deltagare är språk- och studiesvaga kommer en särskild pedagog med behörighet att examinera i SRY anställas i projektet. Hen kan då följa deltagarna från start till mål.