Förslag på ökad samverkan inom kompetensförsörjning

22 mars 2023
Person i skyddskläder och hjälm bär låda i gruva

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande ger förslag till regeringen på ökad samverkan. Svenska ESF-rådet deltar i samverkan och arbetar med kompetensförsörjning och livslångt lärande inom ramen för Europeiska socialfonden+ 2021–2027.

Svenska ESF-rådet ingår sedan några år tillbaka i Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Samverkan formaliserades 2022 och samordnas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Övriga myndigheter som ingår i samverkan är: Arbetsförmedlingen, Skolverket, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

1 december 2022 fick svenska ESF-rådet en instruktionsförändring att samverka med övriga myndigheter i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Tidigare har MYH tillsammans med övriga myndigheter fått i uppdrag att ta fram förslag på hur samverkan ska se ut. Uppdraget redovisades till regeringen 20 mars. Där ger MYH och övriga myndigheter förslag för att utveckla samverkan inom kompetensförsörjning.

Så arbetar ESF-rådet med kompetensförsörjning och livslångt lärande

ESF-rådet deltar i myndighetssamverkan inom områden som analys, utlysningar och omvärldsbevakning kopplat till kompetensförsörjning. Det är en del av Svenska ESF-rådet ordinarie verksamhet inom Europeiska socialfonden+ (ESF+). Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande ger ESF-rådet möjlighet att fånga upp luckor där inga insatser finns.

Inom myndighetssamverkan deltar Svenska ESF-rådet bland annat i arbetsgruppen för kompetensförsörjning i Norrland. ESF-rådet har möjlighet att gå in med insatser inom kompetensförsörjning i övre och mellersta Norrland, som är ett eget programområde inom ESF+ (Programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografin).

ESF-rådet har tidigare deltagit i ett projekt med målet att öka kunskapen om lärcentras roll och möjligheter.

Lärcentras bidrar till kompetensförsörjning och livslångt lärande – Svenska ESF-rådet (esf.se)

Inom ESF+ har även ESF-rådet beviljat medel till fem förstudier med fokus på Lärcentra.

ESF-projekt för utveckling av lärcentra – Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)