Vilken roll kan civilsamhället spela i socialfonden? - Svenska ESF-rådet

Vilken roll kan civilsamhället spela i socialfonden?

Strategirådet har under 2022 och 2023 genomfört en klusterutvärdering av sju nationella socialfondsfinansierade projekt som drivits av organisationer i civilsamhället. Utvärderingen ska dels ge en bild av projektens effekter, dels bidra med lärande om civilsamhällets roll inom socialfonden samt hinder, möjligheter och förutsättningar för denna roll som ESF-rådet kan använda i det fortsatta arbetet med ESF+. I denna slutrapport presenteras utvärderingens slutsatser och rekommendationer.