Utvärdering av Care

Strategirådet har under 2023 utvärderat Care i Sverige, med fokus på den senare av de två utlysningar som skedde inom ramen för initiativet (Care 2). Care var ett initiativ från EU-kommissionen som syftade till att stödja medlemsstaternas åtgärder för att hantera migrationsutmaningarna till följd av kriget i Ukraina och minska belastningen på de nationella budgetarna för att förhindra att återhämtningen efter pandemin äventyrades. I Sverige inriktades Care mot insatser för att vuxna kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet skulle komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Utvärderingen visar att:

  • Care i hög grad har haft en relevant inriktning mot arbete och har fyllt ett tomrum genom att möjliggöra insatser för målgruppen som de annars inte hade kunnat ta del av, vilket har mött behov både ur ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv.
  • Utlysningen Care 2 nådde 4 996 deltagare, vilket grovt räknat utgjorde 13 procent av målgruppen i Sverige under tidsperioden.
  • 17 procent av deltagarna i Care 2 var i sysselsättning och 9 procent i studier vid projektavslut. Begränsade möjligheter att ta del av annat arbetsmarknadsinriktat stöd och deltagares egen uppfattning talar för att projekten bidragit till resultaten. Att projekten haft relativt kort tid på sig att hjälpa deltagarna att få ett arbete har begränsat bidraget.
  • ESF-rådets genomförande av Care på en övergripande nivå har utifrån förutsättningarna varit effektivt. De justeringar som gjordes i arbetssätt och villkor stärkte förutsättningarna för relevanta projekt och projektägare samt ett skyndsamt agerande, men försämrade förutsättningarna för intern förutsägbarhet, rättssäkra bedömningar och uppföljning. ESF-rådets tvärorganisatoriska arbete tillvarotog myndighetens resurser och stärkte internt lärande, men arbetsprocesserna hade förbättringspotential.
  • Projektens genomförande över lag har varit effektivt och gynnats av att flera organisationer med tidigare vana av Cares typ av målgrupp har drivit projekten. Effektiviteten har begränsats av den korta projektperioden. Den samlade effektiviteten har också begränsats av att fler projekt än det funnits deltagare för beviljats på vissa håll, dels på grund av att alla projekt inte fullt ut förmått samordna sig med andra projekt och aktörer.
  • Strategirådet bedömer att ESF-rådet tagit lärdom av vad som fungerat väl och mindre väl i myndighetens arbete med Care och tidigare särskilda utlysningar i närtid på grund av pandemin, vilket har stärkt myndighetens förmåga att hantera krisutlysningar framöver. Vi lämnar fyra rekommendationer som syftar till att ytterligare förstärka denna förmåga. På ett övergripande plan handlar det om att fatta strategiska beslut om socialfondens roll och utformning vid kriser, däribland att klargöra viljan och beredskapen för en annan, eller bredare, användning av socialfonden.
Läs rapporten