Svenska ESF-rådets framtid som myndighet

18 juni 2024

3 november 2021 fick Finansdepartementet i uppdrag av regeringen att utreda hanteringen av EU-medel i Sverige. Utredningen har resulterat i ett förslag kring hur EU-medel ska förvaltas framöver. Förslaget skickades till regeringen i mars 2024.

Utredningen föreslår bland annat att ansvaret för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Fonden för rättvis omställning (FRO) och Europeiska socialfonden+ (ESF+) bör samlas i en och samma förvaltande myndighet (Tillväxtverket). För Svenska ESF-rådets del skulle det innebära att myndighetens verksamhet överförs till Tillväxtverket, per den 1 januari 2028.

Slutbetänkandet ute på remiss

Slutbetänkandet är nu ute på remiss hos 191 instanser som får möjlighet att ge svar på förslaget. Svenska ESF-rådet har i sitt remissvar bland annat påtalat följande:

Svenska ESF-rådet delar i flera avseenden inte utredningens analys och slutsatser. Utredningen har bland annat valt att inte analysera eller redovisa konsekvenserna av sina förslag på implementeringen av Europeiska socialfonden+, det vill säga för de verksamheter som söker stöd och särskilt för de individer som är i behov av stöd för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Svenska ESF-rådet avstyrker därför utredningens förslag om att ansvaret för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Fonden för rättvis omställning (FRO) och Europeiska socialfonden+ (ESF+) bör samlas i en och samma förvaltande myndighet (Tillväxtverket).

Svenska ESF-rådet avstyrker därutöver utredningens förslag:

  • om Tillväxtverket som förvaltande myndighet för fonderna under sammanhållningspolitiken
  • till ikraftträdande
  • att Ekonomistyrningsverket (ESV) ska utveckla sin främjande roll i relation till förvaltande myndigheter som hanterar EU-medel
  • om en lagstadgad anmälningsskyldighet vid misstanke om brottslighet med EU-medel
  • att regeringen ska utse SEFI-rådets ledamöter.

Vad händer framåt?

Efter att remissinstanserna skickat in sina svar sker en remissammanställning och intern beredning inom Regeringskansliet. Delar av förslagen i utredningen kan beslutas av regeringen medan andra delar behöver behandlas i utskott och av riksdagen.

Svenska ESF-rådet följer utvecklingen noggrant med förhoppningen om att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet i nuvarande form för att främja sysselsättning och social inkludering.

Svenska ESF-rådets remissvar

pdf icon Remissvar Svenska ESF-rådet Fi2024-00894