information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Nytt socialfondsprogram – riktas till individer med särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden

1 april 2020

Idag har ESF-rådet lämnat sitt förslag om nytt Socialfondsprogram, ESF+, för perioden 2021-2027, till Arbetsmarknadsdepartementet. Det nya programmet ska bidra till att stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling.

ESF+ handlar om att ge möjligheter till insatser för att stärka och förebygga den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Det nya programmet ska bidra till ökad övergång till arbete och studier för de som står långt från arbetsmarknaden samt ge möjligheter till företag att kompetensutveckla och kompetensväxla befintlig personal. Insatserna inriktas särskilt mot arbetssökande som har behov av riktade åtgärder eller som har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden.

– ESF+ utgår från fem tematiska målområden där behoven av åtgärder är som störst. Tidigare program har utgått från specifika målgrupper, vilket vi försöker undvika för att göra programmet möjligt att anpassa till just behov, berättar Håkan Forsberg, stf gd och ansvarig för det nya programförslaget.

De tematiska målområdena är: Ekonomisk utsatthet, Etablering på arbetsmarknaden, Återinträde på arbetsmarknaden, Instabil ställning på arbetsmarknaden samt Stabil ställning på arbetsmarknaden.

– Med inriktningen i det nya programmet skapas andra möjligheter för bredare utlysningar av fondmedlen och därmed en större flexibilitet i genomförandet. Det ger oss också möjlighet att rikta kommande utlysningar mot särskilt utsatta grupper eller utlysningar relaterade till särskilda situationer, konstaterar Lars Lööw, generaldirektör, ESF-rådet. Med programmet stödjer vi även utformningen av den nya arbetsmarknadspolitiken.

Fonden för ekonomiskt utsatta

Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (FEAD) har under den tidigare programperioden varit en egen fond. I ESF+ kommer FEAD istället att ingå i samma program och fond. Syftet med ESF+ i den här delen, är att stödja individiver som är ekonomiskt utsatta inom definitionen relativ fattigdom.

Jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering

Precis som i tidigare program ska ESF+ även bidra till att främja jämställdhet för kvinnor och män, öka tillgängligheten för människor oavsett funktionsförmåga samt minska exkludering av människor till följd av olika typer av diskriminering. Grundläggande är att främja lika rättigheter, att arbeta förebyggande och att skapa förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas på sina egna villkor.


För mer information om programförslaget och vad det kommer att innebära, vänligen kontakta:
Lars Lööw, gd, ESF-rådet, tel 020-33 33 90, lars.loow@esf.se
Håkan Forsberg, stf gd och ansvarig för att ta fram det nya programförslaget ESF+, tel 020-33 33 90, hakan.forsberg@esf.se

Om Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som funnits sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, och näringspolitik.

Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt. Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten. Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och fattigdomsbekämpning. Syftet är att minska arbetslöshet och utanförskap, stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt samt öka sammanhållningen inom EU.

Dokument