Kommande utlysningar inom ESF+ Norra Mellansverige

21 december 2022

Inom varje region tas en 2-årig utlysningsplan fram för att informera om kommande utlysningar. Inriktningarna för utlysningarna utgår från socialfondsprogrammet ESF+ och varje regions behov och utmaningar. Här nedan kommer information om planerade utlysningar under 2023 och 2024 för region Norra Mellansverige. Utlysningsplanen är preliminär, ändringar gällande inriktningar och belopp kan ske.

2023

Utlysningsperiod: 16 januari – 3 april 2023

Programområde A1, Främja livslångt lärande.

Inriktning: Utlysning riktad mot samordningsförbunden med samverkande medlemsorganisationer för att utveckla och effektivisera dem i deras uppdrag och därigenom främja stödet till de individer de arbetar gemensamt med.

Möjliga stödsökanden: Samordningsförbunden med samverkande medlemsorganisationer eller organisationer som verkar på samordningsförbundens uppdrag.

Belopp: 25 miljoner kronor

Programområde A2, Uppmuntra till en aktiv inkludering

Inriktning: Utlysningen är riktad mot unga som varken arbetar eller studerar i åldern 16 till 29 år. Insatserna ska rikta sig till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet och/eller de ungdomar som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser ska leda till att fler ungdomar kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

En valbar inriktning i denna utlysning är att arbeta med brottsförebyggande arbete för unga som varken arbetar eller studerar med koppling till områden med socioekonomiska utmaningar. Insatserna ska bidra till att kvinnor och män som riskerar att hamna i kriminalitet får stöd att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

Möjliga stödsökanden: Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Belopp: 65 miljoner kronor

Utlysningsperiod: September – Oktober 2023

Programområde A1, Främja livslångt lärande

Inriktning: Stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa.

Möjliga stödsökanden: Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Belopp: 20 miljoner kronor


2024

Utlysningsperiod: Våren 2024

Programområde A1, Främja livslångt lärande

Inriktning: Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning.

Möjliga stödsökanden: Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag.

Programområde A2, Uppmuntra till en aktiv inkludering

Inriktning: Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser.

Möjliga stödsökanden: Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Utlysningsperiod: Hösten 2024

Programområde A1, Främja livslångt lärande

Inriktning: Utlysning riktad mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk kompetensutvecklingsplanering

Möjliga stödsökanden: Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer.

För mer information om de olika programområdena, läs här.