Om ESF-rådet

Myndigheten har funnits sedan år 2000 och finns under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. På myndigheten arbetar cirka 140 medarbetare fördelat på åtta regioner samt vid myndighetens huvudkontor i Gävle.

Svenska ESF-rådet – en statlig myndighet

Myndighetens registrerade namn är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige men vi använder namnet Svenska ESF-rådet/ ESF-rådet i dagligt tal. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Vi förändrar arbetsmarknaden

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

EU och ESF-rådet

Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden, vilket motsvarar ungefär 10 procent av EU:s totala budget. Till det kommer medlemsländernas egna bidrag. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling. Hur pengarna fördelas mellan länderna beror på deras relativa välstånd.

I varje medlemsland finns en eller flera organisationer som har ansvaret för Socialfonden. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-rådet. Myndigheten ska se till att pengarna används enligt såväl EU:s strategier som den nationella politiken.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Myndighetens registrerade namn är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige men vi använder namnet Svenska ESF-rådet i dagligt tal.

Organisation

Svenska ESF-rådet har ungefär 140 medarbetare på åtta regionkontor runtom i Sverige och ett huvudkontor i Gävle.

Organisationsschema
Organisationsschema

Regional indelning

Svenska ESF-rådet har åtta regionkontor i Sverige. Kontoren finns i Luleå, Östersund, Gävle (huvudkontor), Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Den regionala indelning som Svenska ESF-rådets regionkontor har följer en indelning som EU har för de olika regionerna i EU. Den regionala indelningen är inte densamma som de regioner (före detta landsting) vi är vana att prata om i Sverige.

Innehåll på sidan