Kortfilmer om Europeiska socialfonden+ 2021-2027

Programområde A1

Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Programområde A2

Insatser riktade till individer utanför arbetsmarknaden.

Programområde C

Minska risken för ekonomisk utsatthet

Programområde D

Öka kapaciteten i den glesa geografin

Programområde E

Social innovation