information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Utvärdering av Sysselsättningsinitiativet för unga

Under hösten 2015 har det genomförts en första utvärdering av Sysselsättningsinitiativet för unga.

Utvärderingens syfte

Utvärderingen har haft två huvudsakliga syften, dels möta  EU-kommissionens krav på utvärdering, dels bidra med kunskap till relevanta aktörer så att det blir ett så bra genomförande som möjligt av Sysselsättningsinitiativet i Sverige.

Utvärderingens resultat ska också kunna bidra med stöd i vägval kring den fortsatta utvärderingen av insatsen.

Sysselsättningsinitiativet – en välfungerande satsning

Utvärderingsuppdraget har utförts av Strategirådet AB och deras samlade bedömning är att Sysselsättningsinitiativet i stora drag är en välfungerande satsning.

”Implementeringen av programområdet i Sverige ligger väl i linje med initiativets tänkta inriktning på både EU-nivå och nationell nivå. Beviljade projekt har tydligt individfokus och bygger i hög grad vidare på befintliga metoder och arbetssätt. Projektens målgrupp är bred och i synnerhet de regionala projekten vänder sig till de målgrupper som särskilt ska prioriteras inom Socialfonden, såsom utrikes födda, funktionsnedsatta och personer med lägre utbildning.”

Utvärderingen

Du kan läsa hela rapporten här:

Slutrapport – utvärdering Sysselsättningsinitiativet 151230

Innehåll på sidan