React-EU

”React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin”

Innehåll på sidan

Viktig information – avbruten utlysning React-EU

React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin, avbryts med anledning av att avgränsningen av vad medlen kan användas till behöver justeras. Vi återkommer med mer information inom kort.

Du kan läsa nyheten Utlysning, 2021/00124 – React-EU – avbryts här

Bakgrund

Det svenska programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin som är EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till Europa 2020-strategins uppfyllande.

Coronapandemin och dess följdverkningar har inneburit att situationen på arbetsmarknaden har försämrats betydligt, utifrån detta har EU-kommissionen tilldelat Svenska ESF-rådet ytterligare medel för att införa programområde 5. Insatserna ska bidra till att individer som är arbetslösa, och i behov av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, snabbt ska komma i arbete.

Insatserna ska också förhindra långtidsarbetslöshet. Insatserna ska inriktas mot personer som har blivit arbetslösa till följd av pandemin, exempelvis unga som behöver insatser för att komma i arbete eller utbildning, reguljär eller annan, samt till personer som behöver kompetensutveckling för omställning till arbete.

Initialt har sysselsättningsfallet, i och med coronapandemin, varit särskilt stort bland kvinnor, personer med eftergymnasial utbildning och unga. Arbetslösheten har dock ökat snabbt i alla grupper, men framför allt
bland unga och utrikesfödda. Arbetslösheten har stigit något mer bland män än kvinnor, trots att kvinnors sysselsättningsgrad minskat mer.

Läget på arbetsmarknaden väntas vara fortsatt allvarligt framöver, även om sysselsättningsfallet begränsas av att företagen i stor utsträckning tillämpar korttidspermittering. Det försämrade pandemiläget i början av 2021 riskerar att ytterligare försämra läget på arbetsmarknaden och har föranlett åtgärder såsom utökat stöd vid korttidspermittering.

Krisen medför att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påskyndas. Det innebär i sin tur högre krav på arbetskraftens kompetenser, vilket riskerar att öka obalanserna på arbetsmarknaden och att arbetslösheten permanentas på en högre nivå. En del arbeten som försvinner kommer inte tillbaka.

Pandemin visar på vikten av omställning. Den som förlorat arbetet behöver därför goda möjligheter att ställa om till ett nytt jobb, bland annat för att minska kompetensbristen inom vissa yrken och för att möta arbetsgivarnas behov när ekonomin vänder.

Av de medel i React-EU som tilldelats Sverige är 75% avsatt till Arbetsförmedlingen. Resterande 25% av medlen ska kunna nyttjas av andra organisationer som kan hjälpa arbetslösa tillbaka till arbete.

Målgrupp

Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är arbetslösa som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete och undvika långtidsarbetslöshet till följd av pandemin.

Förväntade resultat och effekter av projekten

Förväntade resultat av projekten är:

  • Fler arbetslösa kvinnor och män kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning.
  • Deltagande kvinnor och män har kommit i arbete eller i studier och stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.

Förväntade effekter av utlysningen är:

  • Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats.
  • Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden och en kompetensutveckling som bidrar till att möta arbetsgivarnas framtida behov.

Q&A

Det har kommit in många frågor om React-EU. Många frågor handlar om vilken målgrupp utlysningen har och huruvida man får vara inskriven på Arbetsförmedlingen och samtidigt delta i ett React-EU projekt. Svaren på det och övriga frågor finns samlade på nedan länk.

Visa sida