Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Under 2017–2022 samverkar Svenska ESF-rådet med Forte, forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.
Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige, genom att samla kunskap från socialfondens utvecklingsprojekt och relatera till befintlig kunskap och forskning. Därmed skapas förutsättningar för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.
Temaplattformen finansieras av medel från Europeiska socialfonden och är placerad inom Fortes verksamhet. Prioriteringar och val av fokusområden görs i nära samarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet.

Aktiviteter

Temaplattformen genomför omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar, analys av resultat i pågående och avslutade projekt och lyfta fram aktuell forskning. Intressanta projekt kommer att lyftas fram på olika sätt. Det kommer även att skapas forum för information och dialog om pågående arbete i plattformen.
Exempel på fokusområden som temaplattformen arbetar med är strategisk kompetensförsörjning,  nyttiggörande av resultat,  förlängt arbetsliv, könssegregering på arbetsmarknaden, uppföljning av projektresultat, digitalisering m.m.
 

Pågående insatser

 • Portföljanalys inom ”Strategisk kompetensförsörjning” inklusive koppling till relevant forskning 
 • Uppföljning av projektresultat kring kompetensutveckling  
 • Fortsättning av förstudie kring könssegregering på arbetsmarknaden och socialfonden  
 • Inventering och uppföljning av nyttiggörande av resultat från Socialfonden och forskning
 • Inventering och kunskapssammanställning kring förlängt arbetsliv, hur kompetens hos äldre kan komma till större nytta och hur kan underlätta för äldre att stanna kvar i arbetslivet

Avslutade rapporter och evenemang

 • Juli 2019, Seminarium i Almedalenom ”skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap?”, ”är jag för gammal för att lära om?”, ”hur skapas ett livalångtlärande” och ”hur ska den gymnasiala yrkesutbildningen komma på rätt köl igen?”
 • Rapporten ”Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt” sammanställd av Swerea mars 2019.
 • Förstudie kring könssegregering, sammanställs av Elisabeth Abiri, Emerga AB, maj 2019.
 • Rapporten ”Svensk gymnasial yrkesutbildning – en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?”. Rapporten är skriven av Alexandru Panacan och Enni Paul.
 • Rapporten ”Breddad rekrytering” sammanställd av Gullers Group.
 • Rapporten ”Sociala Innovationer i Europeiska socialfonden”, en sammanställning av forskning och projekt skriven 2018 av Malin Lindberg, Anna Tengqvist och Vanessa Sevedag.
 • Seminarium kring digitalisering med ESF-projekt som alla fokuserade på digitalisering, maj 2018.
 • Almdalen 2018, seminarium kring gigekonomi ” Gigekonomi är här för att stanna, hur gör vi det till något hållbart och bra för individ såväl som för samhället?” med deltagare från bland annat gigföretag, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Unionen.


Om Svenska ESF-rådet och Europeiska socialfonden


Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESF-rådet har ansvarat för socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills har fler än 90 000 projekt med fler än 1 miljon deltagare genomförts. Det innebär att var sjätte svensk i arbetsför ålder har haft möjlighet att utveckla sig inom ramen för ett socialfondsprojekt. Under förra programperioden 2007–2013 genomfördes cirka 2 300 projekt. Under 2014–2020 omfattar Socialfonden cirka 12 miljarder kronor.

Europeiska socialfonden skapades 1957 och finns i alla EU:s länder. Målet är samma då som nu – skillnaden är att vår omvärld har förändrats. En ökande global konkurrens och andra tekniska möjligheter ställer nya krav på kunskap och kompetens. Sverige ska både hävda sig i denna konkurrens och möta utmaningarna
Bild på blommor