Större satsningar eller mindre projekt?

Ger ett fåtal stora projekt bättre resultat än många små projekt? Detta är en studie av projektkonstruktionens betydelse för socialfondsprojekt när det gäller genomförande, utfall och resultat, som är tänkt att ge kunskap om hur projekt finansierade av Europeiska Socialfonden kan organiseras för att vara mer effektiva och träffsäkra. Formen är en delkomponent – där projektens storlek kan tänkas både vara till fördel och till last.

Studiens omfattning

I denna klusteranalys kommer kvantitativa och kvalitativa metoder ingå. I arbetet är det viktigt att definiera olika typer av projekt och dess syften, definiera olika framgångsfaktorer och hinder för olika typer av projekt. Studien ska beakta att andra faktorer än storlek kan påverka genomförande och resultat. Exempelvis räcker det inte med att enbart titta på projektens storlek, därför ska fokus även vara på hur budgeten och genomförandetid fördelats mellan olika moment.

Leverans

Projektresultatet kommer att levereras i form av en rapport med rekommendationer, med en sammanfattning på svenska och engelska samt en sammanfattande PowerPoint som tillsammans kan fungera som arbetsmaterial vid workshop eller lärtillfällen. Temaplattformen organiserar löpande olika former av dialoger med berörda aktörer.

Målgrupp

ESF-personal och chefer, projektägare, projektledare, övervakningskommittén, följeforskare, utvärderare, Forte-personal, Tillväxtverket m.fl.

Projektet pågår tom december 2020.

Projektledare: Lidija Kolouh Söderlund, Lidija.kolouh-soderlund@forte.se

Utförare: Ramboll Gustav.Larsson@ramboll.com

Kontaktperson på ESF: Susanna Holzer, susanna.holzer@esf.se

Innehåll på sidan