Nyttiggörande av projektresultat

ESF-projekt ska leda till resultat i form av strukturella förbättringar och nya metoder och arbetssätt. Resultaten ska komma till nytta i verksamheter, organisationer och på systemnivån. Svenska ESF-rådet har en ambition att förbättra förutsättningarna för att ta vara på ny kunskap, resultat och metoder från projekten. Det kan handla om nytta på strukturell nivå, till exempel genom att projekten identifierar lagar, regler, bidragssystem eller annat som skapar försvårande omständigheter för projekt eller deltagare. Det kan handla om nytta i relation till projektens genomförande, beslutskedjor, hur projekt ska organiseras för att nå önskade resultat, nytta för individen, nya samarbetsformer eller om oväntade resultat och effekter.

Projektet Nyttiggörande av projektresultat  avser att Genom att i en studie förtydliga och definiera vad nytta kan vara i detta givna sammanhang och för vem/vilka, skapas 1) förutsättningar och underlag för vidare studier, till exempel klusterutvärderingar utifrån olika ”nyttor” som ger en fördjupad förståelse av vad programmet har åstadkommit under innevarande programperiod, samt för att 2) underlätta arbetet med nya utlysningar och 3) som inspiration och kunskapskälla för projekt inom arbetslivsområdet. Det samlade resultatet kommer också att ge en bild av vad projekten har åstadkommit under programperioden.

Studiens omfattning 

1) en kartläggning av vad nytta kan vara och för vem i en ESF-kontext 2) en översiktlig analys av ett hundratal projektutvärderingar för att få en bild av hur nytta beskrivs och vilken betydelse den tillmäts i utlysningar och utvärderingar, samt 3) en kvalitativ analys av ett tjugotal projekt, där temaplattformen tittar närmare på hur projekt har arbetat med nytta med villkor och förutsättningar i fokus.

Leverans

Projektresultatet kommer att levereras i form av en rapport med rekommendationer, en praktiskt användbar metodbok, samt en sammanfattande PowerPoint som tillsammans kan fungera som arbetsmaterial vid workshop eller lärtillfällen. Temaplattformen organiserar löpande olika former av dialoger med berörda aktörer.

Målgrupp

ESF-personal och chefer, projektägare, strukturfondspartnerskapen, övervakningskommittén, utvärderare, projektledare, andra ESI-fonder, parterna, Forte-forskare, Forte-personal.

Projektet pågår till maj 2021.

Projektledare: Anna-Karin Florén, anna-karin.floren@forte.se
Utförare: Lennart Svensson, lennart.svensson@liu.se
Kontaktperson på ESF: Maria Salomonsson, maria.salomonsson@esf.se

Innehåll på sidan