24-011-S02 - Egenmakt

Diarienummer:
24-011-S02
Namn:
Egenmakt
Startdatum:
2024-06-24
Slutdatum:
2027-06-25
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001355
Projektägare:
GÖTEBORGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40482
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
200
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Socialförvaltningen nordost och Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen är huvudaktörer, med stöd av Framtidshubbarna och lokala civilsamhällesorganisationer för detta projekt.

Målet är att bryta den negativa spiralen av låg tillit, passivitet och bristande framtidstro bland unga vuxna i dessa områden. Genom att stärka självbilden och egenmakten hos unga vuxna, kan vi bidra till att höja målgruppens framtidstro och möjligheter till egen försörjning och bidra till ett nytt narrativ för området.

Vi ska analysera och synliggöra strukturella, gruppbaserade och individuella hinder genom samarbete mellan målgruppen, tjänstemän, beslutsfattare och akademin. Vi kommer att stödja och stärka de lokala aktörerna för att komplettera stadens ordinarie verksamheter. Att samarbeta med civilsamhället är något som är prioriterat i stadens budget, som ett verktyg för att bekämpa segregationen. Våra åtgärder sammanfaller även med stadens strategiska dokument för att främja jämlika levnadsvillkor och trygghet.

Tidigare projekt har präglats av bristande kontinuitet och skapat känslan av att vara annorlunda jämfört med resten av staden, vilket kan både stärka och stigmatisera. Det råder också en generell brist på ordinarie verksamhet med en bred ingång till målgruppen 18–29 år, framför allt efter att en fyllt 20. Det är en osäker övergång för många att gå från ung till ung vuxen, som försvåras av att samhället inte tydliggjort vart en kan vända sig med frågor eller när en har behov av stöd.

Arbetet kommer att pågå i två spår som är i kontinuerlig växelverkan:
Tillsammans med målgruppen och det lokala civilsamhället skapar vi underlag för att göra behovsinventering och analys, så att vi utifrån den kan utforma insatser och aktiviteter som verkar för det övergripande målet. Projektets målsättning är också att ta fram en metod för hur ett samarbete med civilsamhället behöver riggas för att resultat ska kunna uppnås.

På individnivå guidar vi deltagare till befintliga verksamheter som erbjuder stöd i att komma ut i arbete och/eller studier.

I spår 2 kommer projektet att använda den redan befintliga samverkansytan Framtidhubbarna. Framtidshubbarna är centrala i projektet, med ambitionen att öka möjligheterna till egen försörjning och stärka samverkan mellan olika aktörer. Dessa hubbar, ska fungera som nav för resurser och tjänster, samtidigt som de erbjuder lokalt anpassade aktiviteter.

På individnivå kommer vi också att ha ett särskilt fokus på unga med NPF, då den målgruppen har extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom att verksamheten UngdomsPorten är en partner i projektet.