24-008-S04 - Höjd kompetens i Dalsland, förstudie

Diarienummer:
24-008-S04
Namn:
Höjd kompetens i Dalsland, förstudie
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8025091367
Projektägare:
EDIT ( ETT DALSLAND I TILLVÄXT)
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I en förstudie kommer kompetensfrågor hos anställda och företag i Dalsland att undersökas med målet att få fram vilka kompetensinsatser som bör prioriteras på kort och lång sikt, hur dessa bäst kan etableras för att involvera och passa människorna i Dalsland och hur ett framtida strategiskt samarbete för kompetensutveckling hos anställda i företag i Dalsland ska se ut.

Bakgrunden till förstudien är det behov av ökad kompetens hos individer och företag i Dalsland som påvisats i flera studier och analyser. Utmaningarna och orsakerna kan sammanfattas i:
* Generellt sett låg utbildningsnivå
* Stort kompetensbehov hos företag
* Samlad kunskap om individernas behov, hinder, möjligheter, idéer saknas
* Stor andel små och medelstora företag med små resurser för utveckling i kombination med en pågående, snabb förändring
* Strategiskt samarbete med små resurser
* Betydande andel av branscherna i landskapet har tidigare ofta klarat konkurrensen med intern kompetenshöjning och utan högre utbildning
* Liten tradition av högre utbildning och avstånd till utbildning vilket krävt att individer flyttar
* Glest mellan människor, utbildningsanordnare och arbetsgivare

Många små och medelstora företag anger att de har svårt att avsätta tid och resurser för att planera strategiskt på lång sikt och inte minst inom kompetensområdet. De beskriver i stället att de har fullt upp med att lösa dagliga utmaningar. Med den snabba omvandlingen inte minst inom teknikområdet anger de vidare att de måste "ställa om" i allt snabbare takt för att kunna vara konkurrensdugliga och finnas kvar på sikt. Med den stora andel små företag som finns i Dalsland och med en därför stor andel anställda och yrkesverksamma i små företag är riskerna för att företagen inte kan hänga med i konkurrensen och att de anställda inte förmår att hänga med och bibehålla och utveckla sin anställningsbarhet påtaglig. Den typ av "traditionell" tillverkningsindustri som är viktig i Dalsland där kontinuerlig kompetensutveckling inte alltid krävts för att vara framgångsrik riskerar att med en nu mycket snabb utveckling hamna på efterkälken och till slut inte vara konkurrenskraftiga. Motsvarande historik för individer att inte behöva kompetensutveckla sig för att vara attraktiv på arbetsmarknaden försvårar för den nu helt nödvändiga kompetensutvecklingen. Motsvarande kan generellt sett sägas gälla inom jord- och skogsbruksnäringarna.

Förstudien bygger även på styrkor varav några är:
* Yrkesverksamma i Dalsland har en dokumenterat hög lojalitet och god lokal förankring.
* Yrkesverksamma i Dalsland stannar gärna länge på sin arbetsplats vilket ger goda förutsättningar för mer långsiktiga kompetenssatsningar.
* Entreprenörsandan är dokumenterat god.
* Enligt Västra Götalandsregionens analyser är andelen som är nöjda med livet och tycker det är meningsfullt hög hos dalslänningarna och framtidstron stark
* Det finns en kompetens internt i företagen som stannar där tack vare att de yrkesverksamma gärna stannar länge i samma företag.
* Stark kulturell tradition
* Positiv samarbetsanda mellan företag, kommuner, utbildningsanordnare och forskning

Förstudiens primära målgrupper är anställda i företag i Dalsland, företagsledningar samt HR-ansvariga särskilt inom branscherna tillverkande företag, jord- och skogsbruksrelaterade företag, tjänsteföretag inom IT, teknik, kommunikation, administration, hantverk, miljö och energi, byggindustrin samt transportföretag. Redan innan förstudien påbörjats har företag med nästan 1 0000 anställda meddelat att de vill medverka till förstudien.

Under förstudien ska en stor mängd enkäter, intervjuer och även fokusgrupper om kompetensfrågor att genomföras hos anställda och företag i Dalsland. Utmaningar utifrån jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska här också identifieras. Det finns inga samlade studier gjorda som utgår från de anställdas behov, intressen, potential, utmaningar, drömmar och idéer. Det ska förstudien råda bot på. Dessutom ska omvärldsanalyser för våra prioriterade branscher studeras med avseende på förutsättningarna i Dalsland. Vi söker även efter erfarenheter från andra geografier i Sverige med liknande förutsättningar som vi har i Dalsland.

Förstudien kommer att ha en strategisk grupp för analys av hur satsningar framåt för ökad kompetens bäst kan ske och hur samarbetet mellan olika aktörer kan struktureras och utvecklas. Här deltar företagarföreningen eDIT – Ett Dalsland i Tillväxt, Campus Dalsland, Fyrbodals kommunalförbund, representant för satsningen "Det goda livet i Dalsland"* samt kommunernas vuxenutbildningar i de fem dalslandskommunerna Färgelanda, Åmål, Dals Ed, Mellerud, Bengtsfors. Gröna Klustret Nuntorp bjuds in vid arbete med kompetensfrågor för de gröna näringarna.
* "Det goda livet i Dalsland" är en omfattande satsning som sex kommuner, ett kommunalförbund, regionen samt länsstyrelsen står bakom.