24-008-S02 - Kompetenskartan

Diarienummer:
24-008-S02
Namn:
Kompetenskartan
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024260195
Projektägare:
STIFTELSEN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
41463
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Göteborgs Stadsmission erbjuder möjlighet till arbetsträning för individer som står långt från arbetsmarknaden eller studier. Området Arbetsintegration är leverantör av arbetslivstjänster till myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Göteborgs Stad, med flera. Dessa tjänster omfattar bland annat arbetsträning och arbetsprövning som sker på riktiga arbetsplatser runt om i Stadsmissionens verksamheter. Göteborgs Stadsmission bedriver verksamhet inom många olika branscher så som, kök och restaurang, second hand-butiker, e-handel, lager, transport, lokalvård, snickeri och sömnad.

För att kunna kvalitetssäkra den arbetsträning som erbjuds som insats krävs det bland annat att personalens kompetens har en likvärdig nivå och att det råder samsyn om hur man bör handleda deltagare i arbetsträning. Det finns idag en uppfattning om att det inom Göteborgs Stadsmission finns en grupp anställda som har behov av kompetensutveckling. Stadsmissionen har en strategisk målsättning med fokus på "hållbarhet och kvalitet" och vill med våra insatser bidra till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Det inkluderar att ha ett väl fungerande arbetssätt, vilket innebär att alla delar av området kännetecknas av en genomgående hög kvalitet.

Det är av stor vikt att de arbetstränande som remitteras till Göteborgs Stadsmission från olika uppdragsgivare, kan delta i sin arbetsträning på lika villkor. Att insatsen håller jämn och hög kvalitet för att de ska kunna utvärderas och att deras utvecklingsprocess synliggörs. Det innebär att det är nödvändigt att personalgruppen har en viss grad av handledarkompetens, samt medvetenhet om både självledarskap och handledarskap.

Utgångspunkten för förstudien är att stärka de anställda med fokus på självledarskap, handledarskap samt hållbarhet och grön omställning. Sammanfattningsvis är det ett eftersatt behov, som ännu inte resulterat i ett problem. Konsekvenserna av att inte adressera dem, skulle innebära att organisationen ökar risker kring att få en splittrad personalgrupp, komplicera samarbete mellan enheter samt stanna av önskade utvecklingsprocesser med fokus på att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.

Målgruppen, personalen, som kompetenskartan främst fokuserar på kan anses ha en instabil ställning på arbetsmarknaden och de söker anställningsmässig trygghet utifrån tidigare erfarenheter av socialt och ekonomiskt utanförskap. Det gör att förstudien vill undersöka behov och utvecklingsområden för att ovan nämnda konsekvenser inte ska uppstå. Skulle kompetensutvecklingen utebli för målgruppen skulle det för individen kunna innebära högre beroendegrad av enskild arbetsgivare (Göteborgs Stadsmission), svårigheter i att bibehålla sin anställning samt otrygghet i att kunna söka sig vidare. Utan kompetenshöjande insatser är det inte säkert att denna målgrupp skulle klara att ta sig vidare till en ny anställning då tidigare erfarenheter har gjort att förhållningssättet till arbetsmarknaden symboliseras av otrygghet och osunt förhållningssätt till arbetsmarknaden utifrån bemötande av individens behov av stöd och tillgänglighet.

Ökad diskriminering skulle också kunna bli en konsekvens av ett eftersatt arbete med kompetensförstärkande insatser då diskriminering är en anledning till att medarbetare inte får möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller som handledare.

Förstudiens syfte är att identifiera och synliggöra vilken kompetensnivå som ska vara samma för alla oavsett tidigare utbildningsnivå och erfarenheter samt att kartlägga önskvärd kompetens samt ta fram förslag på framtida insatser för att stärka förstudiens målgrupp; de anställda. Målgruppen behöver kartläggas utifrån sina individuella behov av kompetensutveckling för att se vilket gap det finns mellan det som skulle stärka dem som individer och de behov som organisationen har med fokus på kvalitet, effektivitet och verksamhetsutveckling i ett stort perspektiv.

Projektets övergripande mål är att kartlägga hur man på bästa sätt rustar de anställda i både självledarskap och handledarskap som krävs i deras uppdrag som handledare till individer som arbetstränar. Förstudiens kartläggning kommer vara startskottet för personalgruppens förändringsprocess mot gemensam syn på förväntningar, förståelse och målfokus.
Målet är att i nästa steg göra en omvärldsbevakning för att kartlägga vilka insatser som skulle lämpa sig för de behov som kartläggningen synliggjort. Syftet är att både stärka individerna och organisationen.

På sikt innebär det förhoppningsvis att personalen kommer bli erbjudna olika kompetensstärkande/-höjande insatser som skulle stärka personalgruppens kompetens och som då också är relevant både i Stadsmissionens verksamheter samt på den regionala arbetsmarknaden. Kartläggningen kan komma fram till att det handlar om andra aspekter och områden såsom att hantera nya digitala verktyg, att de blir insatta i regler och lagar om avfallshantering och liknande än bara handledning.

För att kunna bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad behöver handledarna kunna skapa trygghet och en tillåtande arbetsmiljökultur på arbetsplatsen. För att lyckas med det krävs det att handledarna själva känner sig jämställda och icke-diskriminerade och att deras arbetsplats upplevs som och är tillgänglig. Personalen möter deltagare i insatser som är i ett underläge eftersom de blivit anvisade till en insats utifrån behov av stöd. De kan vara språksvaga, ha någon form av funktionsvariation, befinna sig i en rehabiliteringsprocess eller liknande.

Personalgruppen består av både män och kvinnor och det innebär att jämlikhet- och jämställdhetsperspektivet kommer vara en av de parametrar som ska synliggöras i kartläggningen. Kartläggningen kan medvetandegöra organisationen om personalgruppens kompetensfördelning och spridning samt förenkla kommande satsningar inom personalgruppen.

Det kvalitativa utvärderingsarbetet är att förbereda och skapa en utvärdering med fokus på parametrar som motivation, egenmakt och välbefinnande, samt hållbarhet och jämställdhet. Denna utvärdering kommer i det framtida projektet fokusera på de stegförflyttningar som sker med fokus på de kvalitativa mål som är uppsatta. Målet är att personalen ska känna att de gör framsteg både i sin profession och inom kompetensområdena som ska inkluderas De syftar till att synliggöra hur deltagarnas inställning till sin situation och arbete samt hur den eventuell förändras över tid genom de olika aktiviteterna i projektet.

Samhället och näringslivet driver utvecklingen kring digitalisering, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Stadsmissionen, som idéburen aktör, behöver hänga med i utvecklingen för att vara en relevant aktör i samtiden. Med utgångspunkt i perspektivet det livslånga lärande sätts "individen i centrum och utgångspunkten att det i varje skede av livet bör finnas utbildnings- och lärandemöjligheter som är anpassade till individens behov, bakgrund och kompetens" (Skolverket dnr 1991: 121). Detta är första ansatsen till förstudien att sammanställa lämpliga insatser för att kompetensutveckla personal i verksamheten.

Förstudien ska leda till att Göteborgs Stadsmission kan bibehålla den mångfald som redan finns i arbetsgruppen, samtidigt som den kan bli bättre förankrad, förbättrad och mer kvalitativ utifrån Göteborgs Stadsmissions organisationsmål och strategiska målsättning med fokus på "hållbarhet och kvalitet".