24-007-S03 - Förstudie kompetensutvecklingsbehov Ängelholm

Diarienummer:
24-007-S03
Namn:
Förstudie kompetensutvecklingsbehov Ängelholm
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000977
Projektägare:
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
26280
Stödmottagare ort:
ÄNGELHOLM
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vi möts regelbundet av rubriker i tidningarna och rapporter på både nationell och regional nivå kring att kompetensförsörjningsutmaningen är ett stort problem och att ekvationen kring att allt färre ska hjälpa allt fler närmar sig med stormsteg.
Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Region, har tidigare uttryckt att “alla som kan arbeta måste arbeta. Ändå kommer det inte räcka för att klara kompetensförsörjningen"
Något som även arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är inne på i detta uttalande: – Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi har i dag många arbetslösa samtidigt som arbetsgivare letar dag och natt efter kompetent personal. De som inte kan få ett arbete behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
Johan Pehrson är inne på de två stora utmaningarna som finns såväl i Ängelholms kommun som i västvärlden i stort. Två utmaningar som hänger samman och som vi tror kan vara del av varandras lösningar. Den ena handlar om en "växande brist" på arbetskraft. Den andra handlar om människor som av olika anledningar har en osäker ställning på arbetsmarknaden, alternativt att de idag står utanför arbetsmarknaden.
Vi vill genomföra förstudien för att få en bild över såväl målgruppens (medarbetare med anställningsstöd) behov av kompetensutveckling som potentiella arbetsgivares behov av kompetens. Målgruppens behov kommer troligtvis även kunna appliceras på övriga medarbetares behov av kompetensutveckling, något som förstudien i så fall kan komma att undersöka vidare. Förstudien kommer att undersöka, analysera och identifiera vilken typ av kompetensutvecklingsinsatser som skulle kunna bli aktuella i kommande ESF-projekt och resultera i en genomförandeansökan till ESF.
Målet med förstudien är att se och verifiera behovet av att kompetenshöja medarbetare med anställningsstöd för att ge dem en mer stärkt ställning på arbetsmarknaden, via en djupgående kartläggning. Att synliggöra det faktiska behovet av kompetensutveckling för att ta fram och anpassa kompetensutvecklingsinsatser utifrån målgruppens och parternas verkliga behov.
Målet är att göra en gemensam kartläggning och analys utifrån målgruppen medarbetare med anställningsstöd, huvudsakligen med anställning i Ängelholms kommun men även hos privata arbetsgivare, och deras behov av kompetensutveckling.
Målet är att göra en liknande kartläggning och analys över vilka behov av kompetensutveckling som deras arbetsgivare ser, både inom kommunen samt i det privata näringslivet som potentiella arbetsgivare.
Målet är att ta fram en genomförandeansökan med detaljerade underlag gällande behov och planering av kompetensutvecklingsinsatser utifrån reella behov.
Målet är även att ta fram en detaljerad planering av kompetensutvecklingsinsatser utifrån kartlagda och verifierade behov samt övriga underlag för en ESF ansökan i kommande utlysningsomgång.
Förstudien kommer även att generera en rapport till ESF utifrån utlysningens specifikationer.
Följande aktiviteter kommer att genomföras inom ramen för förstudien:
- statistikinsamling – hur ser den målgruppen och dess behov ut (statistikinhämtning och enkäter)
- intervjuer med representanter från medarbetare och arbetsgivare, möte med referensgrupper – vilka är de faktiska behoven?
- workshop –med fokus på analys av behoven samt framtagande av förslag på kompetensutvecklingsinsatser
- eventuellt kompletterande inhämtning av underlag
- framtagande av detaljerad kompetensutvecklingsplan utifrån framkomna behov
- framtagande av rapport – utifrån fastställda krav och angivna ramar
- framtagande av slutrapport – med grund i statistik, målgruppsanalys och formulerade framtida arbetssätt och metoder
- projektgruppsmöten – för löpande planering och uppföljning
- spridningsaktiviteter & kommunikation - informationsinsatser för att sprida förstudiens arbete och resultat till dess intressenter
- erfarenhetsutbyte - med Svalövs kommun samt ev andra pågående förstudier