24-007-S01 - Framtidens arbetskraft med anställningsstöd

Diarienummer:
24-007-S01
Namn:
Framtidens arbetskraft med anställningsstöd
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000993
Projektägare:
SVALÖVS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
26831
Stödmottagare ort:
SVALÖV
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Målet med förstudien är att kartlägga och verifiera behov av kompetensutveckling för anställda med anställningsstöd för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Ett ytterligare mål är att kartlägga och analysera behov av kompetensutveckling för chefer som har haft eller fortfarande har anställda med anställningsstöd, för att kunna utveckla en metod/modell som på sikt implementeras för att förbereda chefer vid mottagandet av anställda med anställningsstöd.

Förstudien ska även kartlägga vilka typer av kompetensutvecklingsinsatser kopplat till folkhälsa som förstudiens målgrupper behöver, för att främja sin hälsa och på så sätt både skapa hälsofrämjande arbetsliv samt stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Syftet med förstudien är att ta fram underlag för projekt inför kommande utlysningar.
Förstudiens ska också identifiera och kartlägga målgruppens behov kopplat till folkhälsan inom Svalövs kommun. Enligt Arbetsförmedlingens rapport är äldre och kvinnor en utsatt grupp kopplat till folkhälsan, vilket vi har som avsikt att undersöka inom ramen för denna förstudie. För att kunna genomföra denna kartläggning ska fokusgruppsintervjuer genomföras med frågeställningar som exempelvis: "Vad gör du i dagsläget för att främja din hälsa?" och "Vad är det din arbetsgivare kan göra för att ge dig rätt förutsättningar till att kunna främja din hälsa?". Genom inkluderande metoder och tillvägagångssätt ska datainhämtningen bidra till att samtliga individer oavsett kön, etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, könsöverskrivande identitet eller uttryck kommer till tals i förstudien. Detta parallellt med att det kommande genomförande projektet får rätt förutsättningar till att kunna främja de horisontella principerna.

Under förstudien kommer följande aktiviteter att genomföras:
- statistikinsamling – hur ser målgruppen ut
- intervjuer med representanter från medarbetare och arbetsgivare – vilka är de faktiska behoven?
- workshop – med fokus på analys av behoven samt framtagande av förslag på kompetensutvecklingsinsatser
Fokusgruppsintervjuer med äldre och kvinnor för att undersöka behoven kopplat till främjandet av folkhälsan.
- workshop –med fokus på analys av behoven kopplat till utbildning och de horisontella principerna samt framtagande av förslag på kompetensutvecklingsinsatser
- eventuellt kompletterande inhämtning av underlag
- framtagande av detaljerad kompetensutvecklingsplan utifrån framkomna behov
- framtagande av rapport – utifrån fastställda krav och angivna ramar
- framtagande av slutrapport – med grund i statistik, målgruppsanalys och formulerade framtida arbetssätt och metoder
- projektgruppsmöten – för löpande planering och uppföljning