24-006-S03 - Värmland SamArbetar

Diarienummer:
24-006-S03
Namn:
Värmland SamArbetar
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001850
Projektägare:
KARLSTADS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagare ort:
KARLSTAD
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
380
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Norra Mellansverige och Värmland har hög arbetslöshet med många arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Många personer har hamnat i ekonomisk utsatthet och utanförskap då de inte kunnat tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens eller deras kompletterande aktörers insatser. Flera av dem har hamnat i system som inte har förutsättningar att rusta dem för att komma vidare och fler har då hamnat än längre från arbetsmarknaden. I målgruppen finns särskilt utsatta grupper så som personer med ohälsa, kort utbildning, låga kunskaper och/eller progression i svenska språket samt funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan negativt. Många behöver också ekonomiskt bistånd för att klara sin livssituation. I flera kommuner minskar antalet personer som uppbär försörjningsstöd samtidigt som antalet personer som befinner sig i långvarigt försörjningsstöd ökar. För kommunerna innebär denna situation, utöver den ekonomiska kostnaden, att näringslivet inte kan växa och tillgodose sitt behov av att anställa samtidigt som skattebasen minskar.

I projektet Värmland SamArbetar samarbetar de 12 deltagande kommunerna Arvika, Eda, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Sunne, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng tillsammans med Region Värmlands hälso- och sjukvård.

Projektets mål är att arbetslösa med försörjningsstöd eller i ekonomisk utsatthet kommer i arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden genom stegförflyttning.

Projektet fokuserar på att arbeta med mål på individnivå och att främst rikta insatserna mot deltagare. Planerade insatser i projektet är t.ex:
- Uppsökande och motiverande arbete i syfte att öka aktivitet och stärka individens tro på möjligheter till arbetsmarknadsetablering.
- Flerdimensionell kartläggning med holistiskt synsätt med planering av insatser utifrån kartläggning.
- Rustande och stärkande insatser för stegförflyttning, t.ex. arbeta med struktur i vardagen, ökad autonomi, hälsofrämjande aktiviteter och social träning som minskar ensamhet.
- Arbetsfrämjande insatser t.ex: arbetsmarknadskunskap, samhällsorientering, aktiviteter med arbetsgivarfokus och matchning mot praktik med anpassning och stöd.
- Samordnat stöd till deltagaren. Stöd och samordning av myndighetskontakter och vårdsamordning. Anpassade arbetslivsinriktade insatser kombinerat med medicinska behandlingar även under sjukskrivning.
- Bygga upp och utveckla TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan) som modell för vårdsamordning i länet för att ge projektets målgrupp ökade förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden.