24-006-S02 - IDIS - Inkludering och Delaktighet I Samverkan

Diarienummer:
24-006-S02
Namn:
IDIS - Inkludering och Delaktighet I Samverkan
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-10-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000198
Projektägare:
REGION GÄVLEBORG
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagare ort:
GÄVLE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
330
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet IDIS (Inkludering och Delaktighet I Samverkan) riktar sig till personer från 18 år och uppåt som inte klarar sin egen försörjning. Deltagarna ska genom projektet få stöd utifrån sina unika förutsättningar för att förflytta sig närmare arbetsmarknaden. Minst 330 personer i Gävleborgs län kommer att få ta del av projektets insatser.

Insatserna kommer att anpassas och inriktas utifrån deltagarens behov, vilket många gånger kommer att innebära parallella insatser inom olika områden. Projektet kommer att möjliggöra att man tar inspiration över kommungränserna för att testa nya metoder och aktiviteter.
Ett nytt tillvägagångssätt som kommer att prövas är att ha en länsgemensam processledare från hälso- och sjukvården med i projektet. Processledaren ska bidra genom framförallt kunskapshöjning, lotsning av ärenden genom hälso- och sjukvårdsystemet samt utveckling av processer och arbetssätt inom vilka kommunerna och hälso- och sjukvården har viktiga roller. Kommunerna och hälso- och sjukvården kan i samverkan ge deltagarna ett mer träffsäkert stöd i rätt tid.

Utöver stödjande insatser till deltagare och en processledare som är kopplad till hälso- och sjukvården kommer projektet arbeta för att samverkan mellan aktörer som kommer i kontakt med målgruppen förbättras. Dessa aktörer finns både inom kommunernas verksamheter (exempelvis socialtjänst, arbetsmarknadsenheter, vuxenutbildning, beroendecentrum, bostadsbolag) och externt (exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, civilsamhället).

Projektet pågår mellan 1 september 2024 till och med 31 oktober 2026 och kommer att bedrivas i länets samtliga tio kommuner. Region Gävleborg står som projektägare.

Målet med projektet är bland annat:

- Deltagarna ska ha fått stöd utifrån sina unika förutsättningar.
- Genom insatserna ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden.
- Förbättrade förutsättningar hos deltagande aktörer till behovsanpassat stöd och parallella insatser.

Samverkan mellan aktörer som kommer i kontakt med målgruppen har förbättrats.