24-006-S01 - EgenmaktsArenan Dalarna

Diarienummer:
24-006-S01
Namn:
EgenmaktsArenan Dalarna
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5566459284
Projektägare:
Falun Borlänge Regionen AB
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
78170
Stödmottagare ort:
BORLÄNGE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
310
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I projektet "Egenmaktsarenan Dalarna" kommer Falun Borlänge-regionen tillsammans med samverkansparterna Region Dalarna/Fornby Folkhögskola och kommunerna Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand (i samarbete med Rättvik) att arbeta med individer som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd och som Arbetsförmedlingen inte når med sina insatser. Målet är att individerna skall göra stegförflyttning närmare arbete eller studier och egen försörjning.

Målgruppen är mångfacetterad där lågutbildade och utrikesfödda kvinnor är i majoritet. Det finns många olika anledningarna till att de befinner sig i den situation de gör. Långvarigt biståndsmottagande ökar risken för utanförskap och ohälsa och minskar chansen till integration på arbets- och bostadsmarknaden vilket har negativa konsekvenser för både individen och samhället. Bristande samverkan mellan myndigheter försvårar individens situation ytterligare. Vi strävar efter att minska utanförskapet och stödja individen att hitta en långsiktigt hållbar situation för egen försörjning.

Utifrån tidigare erfarenheter och projekt både i egen regi och andras så har vi sett att målgruppen är i behov av ett nära och kontinuerligt handledarstöd, tillsammans med parallella insatser. Dessa insatser bestäms tillsammans med individen utifrån hens behov och förutsättningar, exempel på insatser kan vara språkundervisning, praktik och livsstil för att nämna några. Insatserna kommer ske både individuellt och i grupp. Metoderna BIP och Matchning från Dag 1 skall prövas som metoder för handledarstöd. Prövade metoder och arbetssätt av språkundervisning för de som inte gjort progression på SFI skall vidareutvecklas och erbjudas till en större målgrupp.

Såväl kommunerna som regionenen har ekonomiska utmaningar och därmed begränsade resurser för att arbeta förebyggande, att kunna erbjuda flexibla individanpassade insatser etc. Om man inte lyckas med att utveckla kostnadseffektiva samverkansformer riskerar problemen att förvärras. Därför kommer projektet även att arbeta med att utveckla samarbetsstrukturer mellan samverkansparterna och andra aktörer för att optimera möjligheten att ge individen rätt stöd för att göra stegförflyttning.

Genom att tillämpa ett individcentrerat förhållningssätt, och integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektets alla delar, ämnar projektet således att erbjuda stödinsatser som möter varje deltagares unika behov. Via erfarenhetsutbyte och utveckling av samverkansstrukturer ska projektet optimera insatserna och därmed stärka individernas möjligheter till stegförflyttning mot arbetsmarknaden och egen försörjning. Samtidigt betonas vikten av tillgänglighet, inkludering och respekt för individernas behov och rättigheter genom hela processen. Projektet ska arbeta för att utvecklade metoder och samarbeten som genomförs ska integreras med befintliga arbetsmetoder och samarbeten för att säkerställa långsiktig hållbarhet och effektivitet.

Målet för individerna är att samtliga deltagare skall ha gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden, uppleva en stärkt egenmakt och en bättre hälsa.

Målet för samverkansparterna är att nya metoder och arbetssätt har implementerats och spridits till organisationernas ordinarie verksamhet. Och att en långsiktigt hållbar struktur för samverkan och samarbete har etablerats mellan förvaltningar, mellan kommuner och mellan kommuner och Regionen.