24-005-S03 - Kompetensutvecklingsinsatser för kommunanställda

Diarienummer:
24-005-S03
Namn:
Kompetensutvecklingsinsatser för kommunanställda
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2027-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002379
Projektägare:
HUDIKSVALLS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
82480
Stödmottagare ort:
HUDIKSVALL
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

För att underlätta kommunens kompetensförsörjning framöver, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre samtidigt som de kommunala verksamheternas kvalitet och kapacitet behöver stärkas och utvecklas, vill Hudiksvalls kommun inleda ett projekt för att utbilda och kompetensutveckla befintliga medarbetare, samt stärka språkkunskaperna hos de medarbetare som har behov av att förbättra sin svenska.
Projektet innebär att tillsvidareanställda medarbetare som saknar formell utbildning ska erbjudas validering av sina kunskaper samt undervisning på gymnasial nivå, i syfte att stärka sin kompetens och sin ställning på arbetsmarknaden och samtidigt höja kvaliteten och kapaciteten inom de berörda kommunala verksamheterna. Medarbetare som har behov av att utveckla sina kunskaper i svenska ska också kunna få svenskundervisning genom vuxenutbildningen.