24-005-S02 - Kompetensförstärkning i välfärdssektorn

Diarienummer:
24-005-S02
Namn:
Kompetensförstärkning i välfärdssektorn
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002346
Projektägare:
SANDVIKENS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
81180
Stödmottagare ort:
SANDVIKEN
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
200
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det problem som projektet vill lösa
Det finns en akut brist på kvalificerad personal inom områdena LSS/Socialpsykiatri och äldreomsorg, vilket leder till utdragna rekryteringsprocesser och ökad arbetsbelastning. Detta resulterar i lägre kompetenskrav, vilket negativt påverkar arbetsmiljön och bidrar till höga sjukskrivningstal, särskilt bland kvinnliga anställda som utgör en stor del av arbetskraften. Många anställda inom dessa sektorer har utländsk bakgrund och är avgörande för verksamheternas drift, men ofta saknas formella yrkeskvalifikationer, vilket påverkar löner och arbetsuppgifter. Till exempel kan de inte agera som vårdkontakter, en roll som kräver certifiering som undersköterska och innebär ansvar för patientens vårdkoordinering. Vikarier utan yrkesbevis står inför osäkerhet gällande anställning och inkomst, vilket skapar instabilitet. Denna brist på utbildad personal leder till att ordinarie personal måste ta större ansvar, vilket ökar risken för utmattning och sjukskrivning, och skapar en negativ spiral som påverkar både personal och brukare.

Huvudsakliga orsaker till problemet
Sandvikens kommun möter den komplexa uppgiften att skräddarsy sina vård- och omsorgstjänster för en ökande andel äldre medborgare. Denna åldersrelaterade förändring innebär inte endast en större mängd äldre invånare, utan även förhöjda förväntningar på vården. För att bemöta dessa krav är det essentiellt att vård -och omsorgssektorn erbjuder individanpassad och högkvalitativ vård som främjar äldres välbefinnande och självständighet.

Vidare är det nödvändigt för LSS/Socialpsykiatrin att navigera i en konkurrensutsatt arbetsmarknad, där de rekryterar personal från samma målgrupp som äldreomsorgen, vilket förstärker behovet för Omsorgsförvaltningen att rekrytera kvalificerad personal och driva innovation inom verksamheten. De huvudsakliga faktorerna bakom bristen på kompetens inkluderar en åldrande arbetsstyrka, utmaningar i att locka till sig ny personal, höga sjukskrivningstal och en snabbt föränderlig bransch där befintliga färdigheter snabbt blir obsoleta utan ständig fortbildning och utveckling. Dessutom kräver nya regleringar att vårdkontakter ska vara certifierade undersköterskor, en kvalifikation som endast 18 av de 296 anställda hos LSS/socialpsykiatrin i Sandvikens kommun har.

Projektmål
Projektet syftar till att:
1. Validera befintlig kompetens hos anställda inom LSS/socialpsykiatrin med utbildningsnivå lägre än undersköterska.
2. Erbjuda vidareutbildning för att stärka och utveckla personalens kompetenser.
Dessa mål svarar mot ESF-utlysningens förväntade resultat genom att direkt adressera kompetensförsörjningen och utvecklingen inom sektorn, vilket är avgörande för att säkerställa en högkvalitativ välfärdstjänst.

Projektet "Kompetensförstärkning i välfärdssektorn" är ett initiativ som visar hur fokuserade investeringar i personalens utveckling kan gynna både den enskilda individen och samhället i stort. Genom att satsa på valideringsprocesser, ger projektet personal inom LSS/socialpsykiatrin i Sandvikens kommun möjlighet att höja sina kvalifikationer till undersköterskenivå. Detta leder inte bara till personlig karriärutveckling utan också till en stärkt arbetsstyrka inom hela välfärdssektorn.

Projektets positiva effekter inkluderar utbildningsmöjligheter som resulterar i yrkesbevis från Vård- och Omsorgs College, vilket bekräftar deltagarnas kompetens. Denna kompetenshöjning fungerar som en drivkraft för förbättringar på arbetsmarknaden, vilket kan leda till fast anställning, heltidstjänster, befordringar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

För LSS/socialpsykiatrin innebär detta en möjlighet att utöka sin verksamhets kapacitet, vilket kan öka servicekvaliteten och effektiviteten. På längre sikt bidrar projektet till regional produktivitetstillväxt, vilket är fundamentalt för ekonomisk utveckling och välfärd. Sammanfattningsvis demonstrerar "Kompetensförstärkning i välfärdssektorn" hur riktade utbildningsinsatser kan skapa en hållbar och inkluderande arbetsmarknad där individer har möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Metoder och tillvägagångssätt
Inom vård- och omsorgssektorn har personalen, både vikarier och tillsvidareanställda, ackumulerat betydande praktisk erfarenhet över tid. Denna erfarenhet kan bli erkänd genom validering av kvalificerade bedömare, vilket leder till möjligheter för vidare utbildning och att få en formell yrkeskvalifikation som vårdbiträde eller undersköterska. Att bekräfta och stärka personalens kompetens kan möjliggöra för dem att hantera mer komplexa arbetsuppgifter, vilket avlastar den fasta personalstyrkan och bidrar till att minska förekomsten av arbetsrelaterade sjukdomar.

Stegförflyttningar
En strategi för att hantera behovet av kompetens är att implementera karriärstegsförskjutning. Det innebär att när det finns ett behov på en högre nivå inom organisationens hierarki, kan en befintlig anställd på en lägre nivå få stöd och nödvändig utbildning för att fylla den vakanta positionen. Detta skapar en ny vakans på den lägre nivån, som kan tas över av en annan anställd. Denna metod bidrar till ett system för personalutveckling som inte bara främjar karriärtillväxt för individer utan också säkerställer att organisationen behåller värdefull erfarenhet och kunskap. Detta tillvägagångssätt möjliggör tidig identifiering och förberedelse av medarbetare för dessa kommande vakanser genom att tillhandahålla relevant utbildning och ackreditering.

Valideringar
ESF-projektet "Kompetensförstärkning inom välfärdssektorn" syftar till att identifiera anställda inom LSS/socialpsykiatrin med lägre utbildningsnivå än undersköterskor. Projektet erbjuder dessa personer en chans att få sina färdigheter validerade och, beroende på resultatet, en möjlighet att genomgå vidareutbildning för att erhålla en yrkesexamen. Utbildningsprogrammet anpassas individuellt och samordnas med studie- och yrkesvägledare. För att främja projektets mål, ges även stöd för att förbättra svenska språkkunskaper via kommunal vuxenutbildning i Sandviken, samt möjligheter att utveckla digitala färdigheter för att fullt ut kunna engagera sig i sitt yrke.