24-005-S01 - Hållbar kompetenskraft med folkhälsan i fokus

Diarienummer:
24-005-S01
Namn:
Hållbar kompetenskraft med folkhälsan i fokus
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001900
Projektägare:
SÄFFLE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
66180
Stödmottagare ort:
SÄFFLE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
160
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Sammanfattning av projektet
Projektet är framtaget utifrån en av Sveriges största utmaningar på arbetsmarknaden idag: det skriande behovet av personal inom vård och omsorg inom offentlig sektor. "Med nästan 50 procent fler äldre om några år och bara fyra procent ökning av personer mellan 20-66 år är vårdens personalkris akut" menar NWT i en artikel (240209). Säffle kommun är inget undantag. Utbildad personal söker sig till jobben som är bäst betalda och upptagningsområdet är alldeles för litet för att kommunen ska få den personal som behövs. Därför satsar kommunen på lösningar för att kompetensutveckla bland annat vikarier och timanställd personal för att sträva mot att fler får fast anställning och heltid.

Projektet ska bidra till att fler anställda validerar sina kunskaper och kompetensutvecklar sig för att kunna ta fler avancerade arbetsuppgifter och större ansvar. Projektet ska även bidra till att de anställda blir motiverade till det livslånga lärandet genom att erbjuda kompetensutvecklande insatser för vård- och stödbiträden och nyanställda.

Genom kompetensutvecklingsinsatser ska individen få en tryggad anställning. De anställda ska få större förståelse för hur de själva har möjlighet till att ansvara för och medverkar till en bra arbetsmiljö och hur de kan arbeta för att bidra till en bättre folkhälsa. De engagerar sig i högre grad i kompetensutvecklande insatser och ökar sina kunskaper och sin kompetens. I sin tur stärker detta deras anställning i organisationen deras ställning på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att rikta och tillgängliggöra kompetensutvecklingsinsatser på ett sådant sätt att det på längre sikt bidrar till en mindre könssegregerad vård- och omsorgssektor där mångfald präglar personalsammansättningen. En annan förväntad effekt av projektet är att organisationen i högre grad kommer att kunna designa och leverera service och tjänster inom vård och omsorg som motsvarar behoven hos invånarna i Säffle och bidra till en ökad god och jämlik folkhälsa.

Därutöver kommer insatserna i projektet bidra till att öka attraktionskraften för vård- och omsorgsyrket i allmänhet och Säffle kommun som arbetsplats i synnerhet.