24-003-S09 - NOVA K

Diarienummer:
24-003-S09
Namn:
NOVA K
Startdatum:
2024-08-05
Slutdatum:
2027-08-04
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000230
Projektägare:
REGION NORRBOTTEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97189
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vi vill genomföra ett samverkansprojekt mellan berörda arbetsgivare och de olika kommunerna för att utforska och hitta en samsyn kring anställningar, anställningsformer och delning av resurser. För att uppnå detta behöver vi hitta möjliga samverkansformer och konstruera avtal mellan kommunerna för att gemensamt hitta långsiktigt hållbara lösningar för kompetensförsörjning i våra regioner.

Det övergripande syftet med projektet är att erhålla en ökad och mer jämlik kompetens bland regionernas kulturskolor, oavsett kommunstorlek och demografi, samt ta fram och pröva olika organisatoriska strukturer för att tillgängliggöra en bredare arbetsmarknad för kulturskolepersonal i landsbygd och glesbygd.
Projektmålen handlar om att ta fram arbetssätt, strukturer och modeller för interkommunala anställningar och interregionala lösningar, oberoende av geografiska avstånd, samt att prova ut nödvändig teknik för detta. Med våra stora avstånd och flera små kommuner kommer vi till slutsatsen att vi inte kan eller ska göra allt överallt - men att vi genom att använda ny teknik för fjärrundervisning kan skapa mer jämlika förutsättningar. Genom ökad digitalisering och moderniserande av kulturskoleverksamheten, som till sin natur både är traditionsbevarande och i ständig utveckling, kan vi bidra till bättre förutsättningar.

I projektet vill vi utveckla en distansöverbryggande verksamhet genom att skapa nya samverkansformer och att använda ny teknik för att långsiktigt stärka regionernas attraktionskraft. Projektet bidrar till att kompensera för de långa avstånden och en låg befolkningstäthet.

I förlängningen leder projektet till kompetensutveckling för individer, lärare inom kulturskolorna. Vi ser att projektet kommer att vara av intresse för andra regioner i landet som har liknande problematik och vi kommer att sprida information i projektet i våra nationella nätverk.