24-003-S08 - Samverkansmodell för att behålla arbetskraft

Diarienummer:
24-003-S08
Namn:
Samverkansmodell för att behålla arbetskraft
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002627
Projektägare:
UMEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
90325
Stödmottagare ort:
UMEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Umeåregionen som arbetsmarknadsregion (Umeå, Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling) utgör tillsammans över hälften av Västerbottens befolkning ca 160 000 (Umeå kommun 130 000) av 280 000 invånare. Kust och inlandskommunerna utgör en gemensam arbetsmarknadsregion. Arbetsmarknadsregionen präglas av högt arbetskraftsdeltagande, låg arbetslöshet och stark arbetsplatstillväxt. Arbetskraftsreserven är därmed tilltagande begränsad och starkt beroende av att säkra tillgången på arbetade timmar från den befintliga arbetskraften och skapa fortsatt arbetskraftsinflöde.
Den demografiska utmaningen är påtaglig även i Umeåregionen där andelen i arbetsför ålder minskar samtidigt som ett påtagligt ökat arbetskraftsbehov. Inte minst i kommunal sektor där andelen äldre ökar i regionen med behov av ett stort behov av anställda i vård och omsorg. Därtill bibehålls volymbehov i barnomsorg och skola samtidigt som näringslivets arbetskraftsbehov är stort och fortsätter öka.
Det är alltså avgörande att den geografiskt tillgängliga arbetskraften faktiskt står till arbetsmarknadens förfogande. Idag är samtidigt sjukfrånvaron och sjuktalen högre i kommunal sektor och hos kvinnor i arbetsmarknadsregionen. Det leder till att det är betydligt fler kvinnor än män som inte är en del av arbetskraften kortare eller längre perioder till följd av ohälsa och sjukskrivningar. Den stora sjukfrånvaron i en arbetsmarknadsregion med begränsad arbetskraftstillgång bidrar i sin tur till brist på vikarier, ytterligare arbetsbelastning och försämrade förutsättningar för arbetsmiljön.

Anledningen till de höga sjuktalen är flera. En av anledningarna är en ej fullt ut nyttjade möjligheter till tidiga insatser vid tecken på eller risk för sjukskrivning, brister i arbetsmetoder och efterlevnad av och i befintliga omställnings och rehabiliteringsprocesser. Det inkluderar avsaknad av effektiv individcentrerad aktörssamverkan för att stödja den anställde att nyttja vägledning, tidiga insatser för att snabbt hitta sin väg tillbaka till arbetsplatsen, yrket, arbetsgivaren eller arbetsmarknaden i stort.

Målet med projektet är att minska ojämställdheten och riskerna för arbetskraftsbrist genom att tillgängliggöra arbetade timmar i den befintliga regionala arbetskraften. Det är ett genomgående behålla perspektiv med målet att öka de vägledande insatserna, tidiga insatser vid tecken på ohälsa och minska sjuktalen genom en utvecklad rehab process. Projektet ska utveckla arbetssätt, metoder och processer som möjliggör tidiga insatser som förhindrar och eller förkortar sjukskrivningar inom Umeåregionens kommunala verksamheter.
En viktigt utgångspunkt för att lyckas bedöms av aktörerna vara ett tydligare och mer genomarbetat målgruppsperspektiv, dvs att processerna måste utgå från målgruppen (medarbetaren/ den sjukskrivna). Därför kommer projektet utgå från ett tjänstedesignsperspektiv som metod då de arbetssätten vuxit fram för att bygga och vidareutveckla tjänster, arbetsformer och processer som ger bästa möjliga användarupplevelse och effekt.