24-003-S05 - Nycklar 2.0

Diarienummer:
24-003-S05
Namn:
Nycklar 2.0
Startdatum:
2024-08-19
Slutdatum:
2027-08-18
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002759
Projektägare:
PITEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagare ort:
PITEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Var tionde ung person i Sverige befinner sig någon gång i sin ungdom i perioder utan arbete och studier med ökad risk för långvarigt utanförskap. Offentliga välfärdsaktörer står inför en betydande utmaning när det gäller att ge dessa unga goda förutsättningar att delta i samhället. Kommunernas arbetsmarknadsenheter har ansvar för att stödja unga som inte har avslutat grund- eller gymnasieskolan och motivera dem att återgå till studier.

Det finns en utmaning i att många av dessa ungdomar inte aktivt söker hjälp eller stöd och riskerar därför att falla genom systemets klyftor. I en rapport från september 2023 visades att 105 ungdomar hade registrerats inom kommunernas aktivitetsansvar, men en betydande andel av dem hade ingen kontakt med arbetsmarknadsenheterna. Det finns även en grupp ungdomar som inte har någon kontakt med någon myndighet och riskerar att bli "hemmasittare."

Tidigare rapporter har påvisat interkommunala brister i hanteringen av aktivitetsansvaret för dessa ungdomar, inklusive bristande samarbete och otillräckliga handlingsplaner. Idag genomförs många insatser utan att vara medveten om vad andra enheter eller organisationer gör. Det finns fortfarande ingen övergripande strategi från kommunerna för att effektivt hjälpa dessa ungdomar, och samarbetsproblem mellan olika myndigheter och svårigheter att motivera ungdomarna att återvända till studier eller arbete har varit utmaningar.

Dessa ungdomar utgör en komplex och mångfacetterad grupp med varierande orsaker till sitt utanförskap, inklusive misslyckade studie- eller arbetsförsök, ohälsa, missbruk, sociala problem och funktionsvariationer. Långvarigt utanförskap är kostsamt både personligt och samhällsekonomiskt, och det ökar risken för framtida ohälsa och arbetslöshet. För att effektivt stödja denna heterogena grupp krävs aktiv samverkan mellan offentliga aktörer på olika nivåer. Samverkan bör vara både formell och flexibel för att kunna anpassa sig till individuella behov. Det är också nödvändigt att planera långsiktiga åtgärder för att undvika avbrott i arbetet med dessa ungdomar.

Projektet syftar till att förebygga långvarigt utanförskap bland unga i Piteå-Älvsbyn-området genom att skapa stödjande och motiverande insatser för att underlätta en återgång till studier eller till arbetsmarknaden. Samarbetet mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, som har fördelaktigt geografiskt läge nära varandra, är värdefullt för att lösa gemensamma utmaningar och främja regional utveckling.

Projektets mål är att skapa stödjande, motiverande och lösningsfokuserade insatser i Piteå-Älvsbyn-området för att förebygga långvarigt utanförskap bland unga. Projektet kommer inrikta sig på flera utvecklingsområden som att stärka samverkansstrukturer, förbättra informationsflödet, förbereda för kommande förändringar, mäta och utvärdera framsteg, förbättra stödet för ungdomar och öka medvetenhet och engagemang. Genom att använda metoden Tjänstedesign kommer projektet att identifiera och utveckla behov av förändrade arbetssätt och samarbeten för att stödja unga människor. Detta arbete är avsett att minska antalet ungdomar i utanförskap och förbättra deras möjligheter att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. En handlingsplan för strukturerad samverkan kan vara ett stöd för att utveckla detaljerade åtgärder och ansvarsområden.

Utöver Tjänstedesign inkluderar projektet en genomlysning av situationen för unga som varken arbetar eller studerar i området, gemensamma studiebesök med andra aktörer, utveckling av samverkansstrukturer, kontinuerlig utvärdering och anpassning av insatser samt kommunikationskampanjer för att öka medvetenheten och engagemanget från både unga och samhället i stort. Projektet strävar efter att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för unga som varken arbetar eller studerar i Piteå-Älvsbyn-området genom skräddarsydda insatser, förbättrad samverkan mellan aktörer och främjande av kompetensförsörjning och livslångt lärande.