24-002-S02 - Utväg

Diarienummer:
24-002-S02
Namn:
Utväg
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8970002898
Projektägare:
STIFTELSEN SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
95442
Stödmottagare ort:
SÖDRA SUNDERBYN
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Unga som varken arbetar eller studerar är en outnyttjad resurs som behövs i samhället. Norrbotten behöver 51 000 anställningar fram till och med år 2030. I den regionala handlingsplanen för ESF+ Övre Norrland 2021-2027 beskrivs att det inom regionen finns stora kompetensförsörjningsutmaningar som delvis beror på den demografiska utvecklingen där antalet äldre ökar kraftigt, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar som medför att färre personer ska försörja fler.

I projekt Utväg vill Sunderby folkhögskola och Kalix folkhögskola tillsammans med Bodens kommun och Kalix kommun hitta gemensamma sätt att arbeta med unga som varken arbetar eller studerar. Tillsammans ska vi arbeta med hela kedjan från uppsökande arbete till utfasning. Vi kommer att samla vår kompetens och våra erfarenheter och dela den med varandra. Vi ska också bygga nya samarbeten för att hitta vägar till de unga.

Projektets mål är att skapa en modell för hur folkhögskolorna i samverkan med kommuner kan arbeta med att unga som varken arbetar eller studerar närmar sig arbetsmarknaden. Projektet ska undersöka olika modeller för samverkan kring målgruppen och särskilt undersöka om IOP (idéburet offentligt partnerskap) kan vara en framkomlig väg för att formalisera samverkan i framtiden förutsatt att vi hittar en bra arbetsmodell.