23-083-S02 - Mobilisering mot ekobrottslighet i Norra Sverige.

Diarienummer:
23-083-S02
Namn:
Mobilisering mot ekobrottslighet i Norra Sverige.
Startdatum:
2024-05-13
Slutdatum:
2027-05-12
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021000076
Projektägare:
POLISMYNDIGHETEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
10226
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
433
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektets mål är att öka Polisregion Nord´s kompentens och förmåga att identifiera och reagera på den ekonomiska brottsligheten inom samhällsomvandlingen i norra Sverige. Kompetensökningen består av tre delar:
- omvärldsbevakning och analys
- kunskap om ekonomisk brottslighet
- ökad förmåga att samverka med andra myndigheter och samhällsaktörer

Samhällsomvandlingen i norra Sverige innefattar betydande företagsinvesteringar och omfattande offentliga och privata investeringar i form av bostadsbyggande och infrastruktur. Tempot är uppskruvat och beslutsprocesser snabbas på till priset av bristande kontroll. Investeringarnas omfattning lockar aktörer, både seriösa och oseriösa, som ser en möjlighet till ekonomisk vinning.

Polisregion Nord genomförde under 2022-23 en workshopserie där representanter från majoriteten av polisregionens verksamhetsområden var representerade. Workshopserien utmynnade i en rapport med förslag på åtgärder. Polisregionen har saknat förmåga att omhänderta bland annat de förslag som redovisats i ovan rapport. Förmågan är även bristfällig när det gäller att följa händelseutveckling, effekter, risker och konsekvenser avseende den snabba och omfattande samhällsomvandlingen och att omsätta förhöjd förståelsenivå i operativa aktiviteter. Det saknas också breddkompentens avseende ekonomisk brottslighet och hur den kan identifieras och hanteras.

Om relevanta åtgärder uteblir kan den ekonomiska brottsligheten konkurrera ut seriösa aktörer, vilket på sikt leder till att systemet med fri konkurrens på likvärdiga villkor helt undermineras. Utöver ekonomiska konsekvenser, så är riskerna överhängande att kriminalitet så som arbetskraftsexploatering, korruption, otillåten påverkan, illegal utländsk arbetskraft, skattebrott, arbetsmiljöbrott, illegala och hälsofarliga bosättningar samt handel med narkotika och vapen mm kan få permanent fotfäste i norra Sverige. På sikt kan det leda till att det skapas parallella samhällsstrukturer och utsatta områden i norra Sverige.

Projektets primära målgrupp är polisanställda i Polisregion Nord. Projektet kommer att ledas genom en projektstab. Styrgrupp för projektet kommer att vara dels den regionala operativa ledningsgruppen - ROLG - i Polisregion Nord och dels det regionala samverkansrådet - RSR - inom satsningen mot organiserad brottslighet.
Projektet kommer samverka parallellt med ett nationellt projekt (Nationell utlysning PO A1: Diarienummer 23-082) vilket kommer fokusera på kompetensutveckling och myndighetsgemensam samverkan mot ekonomisk brottslighet på nationell nivå.