23-082-S01 - Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB)

Diarienummer:
23-082-S01
Namn:
Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB)
Startdatum:
2024-06-01
Slutdatum:
2027-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021004896
Projektägare:
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
14189
Stödmottagare ort:
HUDDINGE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
530
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den organiserade brottsligheten i allmänhet och den kriminella ekonomin i synnerhet utgör den primära drivkraften för många former av kriminalitet och ett allvarligt systemhot mot Sverige. Dess påverkan sträcker sig till att underminera jämställdheten och begränsa tillgängligheten till offentliga och privata tjänster, vilket drabbar särskilt samhällets mest utsatta. Sverige har idag fortfarande ingen optimal förmåga att identifiera, definiera, hantera och reducera sårbarheter som ekonomiskt exploateras av organiserad brottslighet. Ett identifierat utvecklingsområde är behovet att stärka specialiserad kunskap för att analysera och hantera kriminell ekonomi och ett växande behov av integrerad kompetensutveckling och strategisk samverkan mellan relevanta aktörer för att effektivt förebygga och bekämpa organiserad brottslighet.

I ljuset av dessa utmaningar genomförs ESF-projektet Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB). SMOB är ett tvärsektoriellt initiativ som syftar till att förstärka arbetet mot organiserad brottslighet med en omfattande nationell satsning på kunskaps- och kompetensutveckling mot ekonomisk brottslighet och kriminell ekonomi. SMOB kommer utifrån den identifierade problembilden att stärka kompetensen hos både kvinnor och män som är engagerade i arbetet mot organiserad brottslighet, stärka den analytiska kapaciteten på individ- och organisationsnivå, och inrätta ett nationellt samhällsråd som samlar myndigheter, näringslivet och arbetstagarorganisationer mot organiserad brottslighet. Dessa insatser kommer att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet kommer det även att startas ett nationellt strategiskt forum för ett offentligt-privat partnerskap som kan maximera samhällets insatser mot den organiserade brottslighetens ekonomiska infrastruktur.

Integreringen av projektets insatser på individ-, organisations-, och samhällsnivå skapar också en samverkande synergieffekt som direkt bidrar till att stärka samhällets övergripande motståndskraft. Strategin som projektets inriktning står för tar tillvara och utnyttjar den totala styrkan i samhällets alla nivåer och fyller ut luckorna och gränssnitten mellan de olika aktörernas verksamhets- och ansvarsområden till gagn för det nationella gemensamma arbetet mot kriminell ekonomi.

Ansatsen i projektet är att skapa strukturer som under projektets gång blir ekonomiskt självbärande beståndsdelar för en nationell kompetensinrättning mot organiserad brottslighet.